SINH 12LÍ THUYẾT

Tổng hợp: Cơ chế di truyền và biến dị từ đề thi thử năm 2019

BẢNG ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT

1. C2. B3. B4. D5. A6. C7. B8. C9. C10. A
11. A12. B13. B14. D15. D16. B17. C18. A19. C20. A
21. A22. D23. C24. A25. A26. C27. D28. C29. B30. C
31. A32. D33. D34. D35. D36. A37. B38. A39. A40. B


Câu 1 (THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh – Lần I – 2019):
Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
(1). Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
(2). Các cặp gen càng nằm ở vị trí gần nhau thì tần số hoán vị gen càng cao.
(3). Số lượng gen nhiều hơn số lượng NST nên liên kết gen là phổ biến.
(4). Hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau thì không liên kết với nhau.
(5). Số nhóm gen liên kết bằng số NST đơn có trong tế bào sinh dưỡng.
A. 5                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 2 (THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quá trình phiên mã của gen trong nhân ở tế bào nhân thực?
A. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung: A – U, T – A, X – G, G – X.
B. mARN được tổng hợp xong tham gia ngay vào quá trình dịch mã tổng hợp protein.
C. Enzim ARN polimeraza tổng hợp mARN theo chiều 5’ → 3’.
D. Chỉ có một mạch của gen tham gia và quá trình phiên mã tổng hợp mARN.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 3 (THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Sự kiện nào sau đây có nội dung không đúng với quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực?
A. Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu (nguyên tắc bán bảo toàn)
B. Vì enzim ADN – polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’, nên trên mạch khuôn 5’ → 3’mạch mới được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn 3’ → 5’mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn rồi được mối lại nhờ enzim nối
C. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách dần tạo nên chạc 3 tái bán và để lộ ra hai mạch khuôn.
D. Enzim ADN – polimeraza sử dụng một mạch làm khuôn tổng hợp nến mạch mới theo nguyên tắc bổ sung, trong đó A liên kết với T và ngược lại; G luôn liên kết với X và ngược lại.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 4 (THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Ở kỳ đầu của giảm phân I, sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cần giữa các đoạn crômatit cùng nguồn gốc trong cặp NST tương đồng sẽ dẫn tới dạng đột biến
A. mất cặp và thêm cặp nuclêôtit.                                   B. đảo đoạn NST.
C. chuyển đoạn NST.                                   D. mất đoạn và lặp đoạn NST.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 5 (THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen.
B. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y.
C.Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp.
D. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y đều không mang gen.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 6 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Theo chiều tháo xoắn, trên mạch khuôn có chiều 3’ → 5’mạch bổ sung được tổng hợp liên tục có chiều 5’ → 3’
B. Trong quá trình nhân đôi ADN số đoạn Okazaki tạo ra luôn nhỏ hơn số đoạn mồi.
C. Trong quá trình tái bản ADN cần 2 đoạn mồi cho mỗi đơn vị tái bản.
D. Trong quá trình nhân đôi ADN, trên mỗi mạch khuôn có sự bổ sung giữa A với T, G với X và ngược lại.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 7 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, X thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại bộ ba mã hóa axit amin?
A. 6 loại mã bộ ba.                                   B. 24 loại mã bộ ba.                                   C. 9 loại mã bộ ba.                                   D. 27 loại mã bộ ba.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 8 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ ba có trên
A. phân tử mARN.                                   B. phân tử ARN.
C. phân tử tARN.                                   D. mạch gốc của gen.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 9 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Giả sử trình tự nuclêôtit ở vùng vận hành (O) của operộn Lạc ở vi khuẩn E. coli bị thay đổi, có thể dẫn đến
A. đột biến gen cấu trúc.
B. biến đổi trình tự axit amin của của prôtêin ức chế.
C. các gen cấu trúc phiên mã liên tục.
D. biến đổi trình tự nuclêôtit ở vùng khởi động (P).

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 10 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một loại axit amin. Những mã di truyền nào sau đây có tính thoái hóa?
A. 5’UXG3’, 5’AGX3’.                                   B. 5’UUU3′, 5’AUG3’.
C. 5’AUG3′, 5’UGG3’.                                   D. 5’XAG3’, 5’AUG3’.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 11 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Vùng nuclêôtit ở đầu mút NST có chức năng
A. ngăn NST dính vào nhau.
B. đính với thoi vô sắc trong quá trình phân bào.
C. điều hòa biểu hiện một số gen.
D. khởi đầu quá trình tự nhân đôi ADN.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 12 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của đột biến gen trong tiến hóa sinh vật?
A. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo giống.
B. Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật.
C. Đột biến gen xuất hiện nguồn biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa của sinh giới.
D. Đột biến gen làm xuất hiện các tính trạng mới làm nguyên liệu cho tiến hóa.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 13 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Có các nhận định sau:
(1). Thông tin di truyền trên mạch gốc của gen được phiên mã thành phân tử mARN theo nguyên tắc bổ sung.
(2). mARN của tế bào nhân sơ sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn tổng hợp Prôtêin; mARN của tế bào nhân thực phải cắt bỏ các intron rồi nối các exon lại tạo mARN trưởng thành mới tham gia tổng hợp protein.
(3). Trong tế bào cơ thể sinh vật, mARN có các mã kết thúc: UAA, UAG, UGA
(4). Ở tế bào nhân sơ, sau khi tổng hợp chuỗi pôlipeptit thì axitamin mở đầu được cắt bỏ nhờ enzim chuyên biệt, còn ở tế bào nhân thực thì không xảy ra hiện tượng này.
Tổ hợp đáp án đúng là :
A. (2), (3), (4).                                   B. (1), (2), (3).                                   C. (1), (3), (4).                                   D. (1), (2), (3), (4).

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 14 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có laztozo?
A. Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế.
B. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã.
C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã hóa tạo ra các phân tử mARN tương ứng.
D. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 15 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Xét một operon Lac ở E. coli, khi môi trường không có lactozo nhưng enzim chuyển hóa lactozo vẫn được tạo ra. Một học sinh đã đưa ra một số giải thích cho hiện tượng trên như sau:
(1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN polimeraza có thể bám vào để khởi động quá trình phiên mã.
(2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo được protein ức chế.
(3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với protein ức chế.
(4) Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị độ biến làm tăng khả năng biểu hiện của gen.
Những giải thích đúng là:
A. (2), (3) và (4)                                   B. (1), (2) và (3)                                   C. (2) và (4)                                   D. (2) và (3).

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 16 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Alen A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Alen a và alen A có số lượng nuclêôtit luôn bằng nhau.
(2). Nếu đột biến mất cặp nuclêôtit thì alen a và alen A có chiều dài bằng nhau.
(3). Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau.
(4). Nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí giữa gen thì có thể làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí xảy ra đột biến cho đến cuối gen.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 4.                                   D. 3.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 17 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?
A. Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn có thể làm giảm khả năng sinh sản.
B. Sự sắp xếp lại các gen do đảo đoạn góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.
C. Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo luôn nằm ở đầu mút hay giữa nhiễm sắc thể và không mang tâm động.
D. Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể, vì vậy hoạt động của gen có thể bị thay đổi.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 18 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Phát biểu nào sau đây không đúng về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?
A. Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ ARN và prôtêin loại histôn.
B. Vùng đầu mút của nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể.
C. Trên nhiễm sắc thể có tâm động là vị trí để liên kết với thoi phân bào.
D. Trên một nhiễm sắc thể có nhiều trình tự khởi đầu nhân đôi.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 19 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Thành phần nào sau đây không thuộc operon Lac?
A. Các gen cấu trúc (Z, Y, A).                                   B. Vùng vận hành (O).
C. Gen điều hoà (R).                                   D. Vùng khởi động (P).

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 20 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản (chạc chữ Y) có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?
A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’.
B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ → 5’.
C. Vì enzim ADN polimeraza chi tác dụng lên mạch khuôn có chiều 5’ → 3’.
D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn có chiều 3’ → 5’.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 21 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Trên 1 phân tử mARN bình thường được phiên mã từ operon Lac ở vi khuẩn E.coli
A. có tối thiểu 1 bộ ba kết thúc.                                   B. có thể có hoặc không có bộ ba kết thúc.
C. không có bộ ba kết thúc.                                   D. có tối đa 1 bộ ba kết thúc.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 22 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Loại đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?
A. Đột biến lệch bội.                                   B. Đột biến đảo đoạn.
C. Đột biến đa bội.                                   D. Đột biến mất đoạn.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 23 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Vùng điều hoà là vùng
A. quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin.
B. mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
C. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã
D. mang thông tin mã hoá các axit amin.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 24 (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần I – 2019): Dựa vào đâu để phân loại gen cấu trúc và gen điều hòa?
A. Dựa vào chức năng sản phẩm của gen.                                   B. Dựa vào sự biểu hiện kiểu hình của gen.
C. Dựa vào kiểu tác động của gen                                   D. Dựa vào cấu trúc của gen.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 25 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 1 liên kết hiđrô?
A. Thay thế một cặp A – T bằng cặp G – X.                                   B. Thay thế một cặp G – X bằng cặp A –T.
C. Mất một cặp A – T.                                   D. Thêm một cặp G – X.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 26 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã là
A. ADN.                                   B. mARN.                                   C. tARN.                                   D. rARN.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 27 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Trình tự nuclêôtit đặc biệt của một operon để enzim ARN – polimeraza bám vào khởi động quá trình phiên mã được gọi là
A. gen điều hòa.                                   B. vùng vận hành.                                   C. vùng mã hoá.                                   D. vùng khởi động.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 28 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là:
A. A liên kết U; G liên kết X.
B. A liên kết X; G liên kết T.
C. A liên kết T; G liên kết X.
D. A liên kết U; T liên kết A; G liên kết X; liên kết G.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 29 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Hầu hết các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?
A. Mã di truyền có tính đặc hiệu.                                   B. Mã di truyền có tính phổ biến.
C. Mã di truyền có tính liên tục.                                   D. Mã di truyền có tính thoái hóa.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 30 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Dưới đây là một phần trình tự nucleotit của mARN được phiên mã từ đoạn mạch trên ADN.
                       5’… AUGXAUGXXUUAUUX …3’
Vậy trình tự nuclêôtit của một đoạn mạch gốc của gen là:
A. 3’… AUGXAUGXXUUAUUX ….5’.                                   B. 3’… ATGXATGXXTTATTX …5’.
C. 3’… TAX GTA XGG AAT AAG …5’.                                   D. 5’… ATGXATGXXTTATTX ..3’.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 31 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là
A. foocmin metionin                                   B. metionin                                   C. pheninalanin                                   D. glutamin

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 32 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là
A. mã di truyền                                   B. codon.                                   C. anticodon.                                   D. gen.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 33 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính
A. 700nm.                                   B. 30nm.                                   C. 300nm.                                   D. 11nm.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 34 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Khi nói về hoạt động của operon Lac phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong một operon Lac, các gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau.
B. Gen điều hòa và các gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi bằng nhau.
C. Đường lactôzơ làm bất hoạt prôtêin ức chế bằng cách một số phân tử đường bám vào prôtêin ức chế làm cho cấu trúc không gian của prôtêin ức chế bị thay đổi.
D. Trong một operon Lac, các gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đối và phiên mã khác nhau.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 35 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Tìm số phát biểu đúng:
(1) Loài muỗi được tạo ra nhờ đột biến đảo đoạn.
(2) Chuyển đoạn nhiễm sắc thể số 21 sang nhiễm sắc thể số 9 gây bệnh Ung thư máu ác tính.
(3) Lặp đoạn làm cho các gen alen trên cùng một NST.
(4) Đột biến mất đoạn làm mất cân bằng trong hệ gen.
(5) Đảo đoạn giữ vững mức độ hoạt động của gen.
A. 5                                   B. 2                                   C. 4                                   D. 3.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 36 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Loại đột biến nhiễm sắc thể nào dưới đây được sử dụng để xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể?
A. Dị bội (lệch bội) và Mất đoạn                                   B. Dị đa bội.
C. Mất đoạn                                   D. Chuyển đoạn

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 37 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Quá trình tự nhân đôi của ADN có các đặc điểm:
(1). Ở sinh vật nhân thực qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có chiều dài bằng ADN mẹ.
(2). Ở sinh vật nhân thực enzim nối ligaza thực hiện trên cả hai mạch mới
(3). Quá trình tự nhân đôi là cơ sở dẫn tới hiện tượng nhân bản gen trong ống nghiệm
(4). Ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái bản trong mỗi đơn vị lại có nhiều điểm sao chép
(5). Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một chạc sao chép, một mạch được tổng hợp liên tục, một mạch được tổng hợp gián đoạn.
Số phương án đúng là:
A. 2                                   B. 3                                   C. 5                                   D. 4

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 38 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, trong điều kiện không có đột biến xảy ra, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Trong dịch mã, sự kết cặp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nucleotit trên phân tử ARN.
B. Trong phiên mã, sự kết cặp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nucleotit trên mạch gốc ở vùng mã hóa của gen.
C. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trên phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị tái bản.
D. Trong tái bản ADN, sự kết cặp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nucleotit trên mỗi mạch đơn.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 39 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Một loài thực vật có 2n = 14. Khi quan sát tế bào của một cá thể trong quần thể thu được kết quả sau:
Trong các phát biểu sau số nhận định đúng?
(1) Cá thể 1: là thể ba kép (2n + 1 + 1) vì có 2 cặp đều thừa 1 NST.
(2) Cá thể 2: là thể một (2n – 1) vì có 1 cặp thiếu 1 NST.
(3) Cá thể 3: là thể lưỡng bội bình thường (2n).
(4) Cá thể 4: là thể tam bội (3n).
A. 4                                   B. 1                                   C. 2                                   D. 3.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 40 (THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần I – 2019): Qúa trình giảm phân bình thường của một cây lưỡng bội (cây B), xảy ra trao đổi chéo tại một điểm trên cặp NST số 2 và số 3 đã tạo ra tối đa 512 loại giao tử. Quan sát quá trình phân bào của một tế bào (tế bào M) của một cây (cây A) cùng loài với cây B, người ta phát hiện trong tế bào M có 16 NST đơn chia thành 2 nhóm đều nhau, mỗi nhóm đang phân li về một cực của tế bào. Cho biết không phát sinh đột biến mới và quá trình phân bào của tế bào M diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?
(1) Cây B có bộ NST 2n = 16.
(2) Tế bào M có thể đang ở kì sau của quá trình giảm phân II.
(3) Khi quá trình phân bào của tế bào M kết thúc, tạo ra tế bào con có bộ NST lệch bội (2n +1).
(4) Cây A có thể là thể một nhiễm
A. 3.                                   B. 1.                                   C. 4.                                   D. 2

⇒ Xem lời giải chi tiết

NGUỒN: THREE BIOWORD

Sinh Hoc THPT

Cố gắng mang đến nguồn tài liệu chất lượng nhất cho các bạn học sinh

BẠN ĐÃ XEM CHƯA

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
Back to top button
0
Bày tỏ suy nghĩ của bạn, hãy bình luậnx
()
x

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!