SINH 12VẬN DỤNG CAO

Tổng hợp bài tập: Giao tử (Phần 2)

Đang cập nhật lời giải chi tiết

Câu 1. Ở cà độc dược 2n = 24. Trong điều kiện không phát sinh đột biến NST, loài này sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử khi cặp NST số 1 có trao đổi chéo tại 2 điểm, cặp NST số 3 và số 4 có xảy ra trao đổi chéo tại một điểm, các cặp còn lại không có trao đổi chéo.
A. $2^{16}$                                   B. $2^{14}$                                   C. $2^{12}$                                   D. $2^{24}$

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 2. Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Trong điều kiện không phát sinh đột biến NST và vào kì đầu của giảm phân I có sự tiếp hợp và trao đổi chéo tại một điểm ở 3 cặp NST, các cặp NST khác không có hoán vị gen thì 1oài sinh vật này sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu 1oại giao tử?
A. $2^9$ loại.                                   B. $2^{15}$ loại.                                   C. $2^{13}$ loại.                                   D. $2^{10}$ loại.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 3. Môt tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}X^{DE}X^{dE}$ giảm phân, căp NST thường không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Cặp NST giới tính phân li bình thường, số loại giao tử tối đa là bao nhiêu?
A. 7.                                   B. 9                                   C.3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 4. Một tế bào sinh dục đực có kiểu gen $Aa\dfrac{BD}{bd}$ giảm phân tạo giao tử, biết tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 40%. Phát biểu nào sau đây là đúng về các loại giao tử được tạo ra từ kiểu gen trên?
A. Tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 3 : 3 : 2 : 2.                                   B. Tạo ra 8 loại giao tử với tỉ lệ 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 2 : 2 : 2.
C. Tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 2 : 2 : 1 : 1.                                   D. Tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ 1 : 1.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 5. Môt tế bào sinh dục đực có kiểu gen $Aa\dfrac{BD}{bd}$ giảm phân tạo giao tử , biết tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 40%. Phát biểu nào sau đây 1à đúng về các 1oại giao tử được tạo ra từ kiểu gen trên?
A. Tạo ra 4 loại gi ao tử với tỉ 1ệ 3 : 3 : 2 : 2 .
B. Tao ra 8 loại giao tử với tỉ 1ệ 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 2 : 2 : 2 .
C. Tạo ra 4 loại giao tử với tỉ 1ệ 2 : 2 : 1 : 1.
D. Tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ 1 : 1.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 6. Xét môt cơ thê có kiêu gen $\dfrac{ABDEFgH}{abdeFGh}$ giảm phân không xảy ra đôt biên. Phát biêu nào sau đây đúng?
A. Cơ thể này tạo được tối đa 128 loại giao tử.
B. Cơ thể này tạo được tối đa 32 loại giao tử trong đó có 16 loại giao tử liên kết và 16 loại giao tử hoán vị.
C. Cơ thể này tạo được tối đa 64 loại giao tử trong đó có 2 loại giao tử liên kết và 62 loại giao tử hoán vị.
D. Cơ thể này tạo được tối đa 256 loại giao tử trong đó có 2 loại giao tử liên kết và 254 loại giao tử hoán vị.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 7. Có 3 tế bào sinh tinh của một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, trong quá trình đó không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở 2 tế bào. Theo lí thuyết, loại giao tử $\underline{AB}$ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. $\dfrac{1}{3}$.                                   B. $\dfrac{1}{6}$.                                   C. $\dfrac{1}{4}$.                                   D. $\dfrac{1}{8}$.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 8. Có 6 tế bào sinh tinh của một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, trong quá trình đó không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở 2 tế bào. Theo lí thuyết, loại giao tử $\underline{Ab}$ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. $\dfrac{1}{3}$.                                   B. $\dfrac{5}{12}$.                                   C. $\dfrac{1}{4}$.                                   D. $\dfrac{1}{8}$.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 9. 1 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}Dd$ giảm phân tạo giao tử. Cho biết không có đột biến xảy ra. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Có thể tạo ra 8 loại giao tử với tỉ lệ 1: 1: 1: 1:1: 1: 1: 1.
II. Có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 1: 1: 1: 1.
III. 4 loại giao tử với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số HVG.
IV. Luôn có 2 loại giao tử với tỉ lệ 1: 1.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 10. Một cơ thể động vật có kiểu gen $\dfrac{AbDEGh}{aBDegH}$ tiến hành giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cơ thể trên giảm phân tạo ra tối đa 64 loại giao tử.
II. Giả sử cơ thể trên giảm phân, mỗi tế bào chỉ xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm thì tạo ra tối đa 12 loại giao tử.
III. Giả sử có 3 tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hoán vị gen thì sẽ có tối đa 8 loại tinh trùng.
IV. Giả sử có 31 tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hoán vị gen thì sẽ có tối đa 64 loại tinh trùng.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 11. Xét 1 cặp nhiễm sắc thể ở 1 loài thực vật có kiểu gen $\dfrac{ABDEGHKM}{abdeGHKM}$ tiến hành giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cơ thể trên giảm phân tạo ra tối đa 64 loại giao tử.
II. Giả sử cơ thể trên giảm phân, mỗi tế bào chỉ xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm thì tạo ra tối đa 8 loại giao tử.
III. Giả sử có 1 tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hoán vị gen thì sẽ có tối đa 4 loại tinh trùng.
IV. Giả sử có 20 tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân có hoán vị gen thì sẽ có tối đa 42 loại tinh trùng.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 12. Có 10 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, trong quá trình đó không xảy ra hiện tượng đột biến nhưng có xảy ra hoán vị gen ở 2 tế bào. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có tổng cộng 4 loại giao tử được tạo ra.
II. Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là 9 : 9 : 1 : 1.
III. Loại giao tử AB chiếm tỉ lệ là $\dfrac{2}{5}$.
IV. Loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ $\dfrac{1}{10}$.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 13. Có 5 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ giảm phân tạo tinh trùng. Biết không có đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Không có tế bào nào xảy ra hoán vị gen tỉ lệ các loại tinh trùng là 1 : 1.
II. Chỉ có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen tỉ lệ các loại tinh trùng là 9 : 9 : 1 : 1.
III. Có 3 tế bào xảy ra hoán vị gen tỉ lệ các loại tinh trùng là 7 : 7 : 1 : 1.
IV. Cả 10 tế bào đều có hoán vị gen tỉ lệ các loại tinh trùng là 1 : 1 : 1 : 1.
A. 1                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 14. Có 1 tế bào sinh dục đực sơ khai có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ nguyên phân liên tiếp lần 3 lần tạo ra các tế bào con, tất cả các tế bào con đều tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, trong quá trình đó không xảy ra đột biến nhưng có xảy ra hoán vị gen ở 3 tế bào. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có tổng cộng 18 loại giao tử được tạo ra.
II. Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là 13 : 13 : 3 : 3.
III. Loại giao tử AB chiếm tỉ lệ là $\dfrac{13}{32}$.
IV. Loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ $\dfrac{3}{32}$.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 15. Có 4 tế bào của một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}Dd$ tiến hành giảm phân có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen và có 1 tế bào khác xảy ra đột biến, cặp NST mang gen Dd không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường; tế bào còn lại giảm phân bình thường và không có đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử.
(2) Có thể có tối thiểu 6 loại giao tử.
(3) Loại giao tử AbD chiếm tỉ lệ $\dfrac{1}{16}$ hoặc $\dfrac{0}{16}$.
(4) Nếu có 8 loại giao tử thì tỉ lệ của các loại giao tử là 3 : 3 : 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 4.                                   D. 3.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 16. Có 5 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ giảm phân tạo tinh trùng. Biết không có đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Không có tế bào nào xảy ra hoán vị gen tỉ lệ loại tinh trùng AB là $\dfrac{1}{2}$.
II. Chỉ có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen tỉ lệ loại tinh trùng là AB là $\dfrac{1}{20}$.
III. Có 2 tế bào xảy ra hoán vị gen tỉ lệ các loại tinh trùng là 7 : 7 : 1 : 1.
IV. Cả 10 tế bào đều có hoán vị gen thì sinh ra tối đa 4 loại tinh trùng với tỉ lệ bằng nhau.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 17. Xét một cơ thể đưc có kiêu gen $\dfrac{AbDEf}{aBdEf}$ $\dfrac{MNPQk}{mnPqk}$ giảm phân không xảy ra đôt biên. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cơ thể này sẽ tạo ra tối đa 64 loại tinh trùng.
II. Cơ thể này có thế sẽ tạo ra tối đa 8 loại giao tử liên kết.
III. Nếu trong quá trình giảm phân, ở mồi tế bào, mỗi cặp NST chỉ có trao đối chéo tại 1 điểm thì cơ thể này chỉ tạo ra tối đa 36 loại giao tử.
IV. Có 7 tế bào của cơ thể này giảm phân sê sinh ra tối đa 28 loại tinh trùng.
A. 1                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 18. Ở 1 loài động vật, xét 1 cặp nhiễm sắc thể có kiểu gen $\dfrac{ABDEG}{abDeg}$, có 6 tế bào sinh tinh của cơ thể trên tiến hành giảm phân tạo tinh trùng. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng có 3 tế bào xảy ra hoán vị gen tại 1 điểm giống nhau, 3 tế bào còn lại không có hoán vị. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát
biểu sau đây đúng?
I. Có tối đa 16 loại giao tử được tạo ra.
II. Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là 3 : 3 : 1 : 1.
III. Loại giao tử liên kết chiếm tỉ lệ là $\dfrac{3}{4}$.
IV. Loại giao tử hoán vị chiếm tỉ lệ là $\dfrac{1}{16}$.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 19. Một cơ thể đực có kiểu gen $AaBbDdX^EY$ giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Cơ thể này cho tối đa 16 loại giao tử.
II. Nếu 1 tế bào của cá thể này giảm phân cho tối đa 2 loại tinh trùng.
III. Nếu 3 tế bào của cá thể này giảm phân bình thường tạo ra 6 loại tinh trùng thì 6 loại tinh trùng đó có tỉ lệ bằng nhau.
IV. Giả sử có 5 tế bào của cơ thể này giảm phân tạo ra 8 loại tinh trùng thì tỉ lệ các loại tinh trùng là
2:2:1:1:1:1:1:1.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 20. Một tế bào sinh dục đực có kiểu gen $AaBb\dfrac{DE}{de}X^hY$ giảm phân tạo giao tử, biết tần số hoán vị gen giữa hai gen D và E là 40%. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về các loại tinh trùng được tạo ra?
I. Có tối đa 32 loại tinh trùng được tạo ra.
II. Có tối đa 4 loại tinh trùng được tạo ra với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
III. Có thể tạo ra 2 loại tinh trùng với tỉ lệ bằng nhau.
IV. Có thể tạo ra 4 loại tinh trùng với tỉ lệ 3 : 3 : 2 : 2.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 21. Một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}DdEE$ giảm phân tạo tinh trùng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Cơ thể trên giảm phân cho tối đa 8 loại tinh trùng.
(2) Nếu chỉ có 3 tế bào giảm phân thì có thể có 12 loại tinh trùng.
(3) Loại tinh trùng chứa 4 alen trội chiếm tỉ lệ 25%.
(4) Nếu tạo ra loại tinh trùng có 1 alen trội và 3 alen lặn với tỉ lệ 20% thì tần số hoán vị 20%.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 22. Quan sát quá trình giảm phân tạo tinh trùng của 1000 tế bào có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ người ta thấy ở 100 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatit khác nguồn gốc dẫn tới hoán vị gen. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Có tối đa 4 loại tinh trùng được tạo ra.
II. Tỉ lệ các loại tinh trùng là 19 : 19 : 1 : 1.
III. Tần số hoán vị gen là 5%.
IV. Nếu tất cả các tế bào đều xảy ra hoán vị gen thì tần số hoán vị là 50%.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 23. Xét một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{ABDE}{abde}$ giảm phân không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Cơ thể này sẽ tạo ra tối đa 16 loại tinh trùng.
II. Nếu 1 tế bào của cơ thể này giảm phân tạo ra tối đa 4 loại tinh trùng.
III. Nếu 1 tế bào của cơ thể này giảm phân có thể tạo ra 2 loại tinh trùng với tỉ lệ bằng nhau.
IV. Có 5 tế bào của cơ thể này giảm phân sẽ sinh ra tối đa 20 loại tinh trùng.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 24. Có 3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}Dd$ giảm phân, trong đó có 2 tế bào bị đột biến, cặp NST mang gen $\dfrac{AB}{ab}$ không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Tối thiểu có 2 loại giao tử được tạo thành.
(2) Có thể tạo tối đa 12 loại giao tử.
(3) Nếu tạo ra 4 loại giao tử thì tỷ lệ các loại giao tử là 2 : 2 : 1 : 1.
(4) Nếu tạo ra 6 loại giao tử thì tỷ lệ các loại giao tử có thể là 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 25. Một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{ABD}{abd}$ $\dfrac{EGHK}{eghk}$ $\dfrac{MN}{mn}X^pY$ giảm phân tạo giao tử không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Cơ thể này sẽ tạo ra tối đa 1024 loại giao tử.
II. Cơ thể này sẽ tạo ra tối đa 1008 loại giao tử hoán vị.
III. Có 1 tế bào của cơ thể này giảm phân sẽ sinh ra tối đa 4 loại giao tử liên kết.
IV. Cơ thể này giảm phân tạo ra tối đa 32 loại giao tử liên kết.
A. 1.                                   B. 4.                                   C. 3.                                   D. 2.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 26. Xét môt cơ thê cái có kiêu gen $\dfrac{ABDEfG}{abDefg}$ $\dfrac{MNPQ}{mNpq}$ $\dfrac{ORK}{ork}$ giảm phân không xảy ra đôt biên. Biêt răng, trong quá trình giảm phân, mỗi cặp NST chỉ có trao đối chéo tại 1 điểm. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cơ thể này sẽ tạo ra tối đa 288 loại trứng.
II. Cơ thể này có thể sẽ tạo ra tối đa 280 loại giao tử hoán vị.
III. Cơ the này sẽ tạo ra tối đa 10 loại giao tử liên kết.
IV. Giả sử chỉ có 15 tế bào giảm phân thì chỉ tạo ra tối đa 60 loại giao tử.
A. 1.                                   B.2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 27. Xét một cơ thê có kiêu gen $\dfrac{ABDEFGH}{abDEfgh}$ giảm phân không xảy ra đột biên. Biêt răng, trong quá trình giảm phân, mỗi tế bào chỉ có trao đôi chéo tối đa tại 2 điếm. Có bao nhiêu phát biếu sau đây đúng?
I. Nếu có 5 tế bào giảm phân thì chỉ tạo ra tối đa 2 loại giao tử liên kết.
II. Cơ thể này sẽ tạo ra tối đa 22 loại giao tử.
III. Cơ thế này có thế sẽ tạo ra tối đa 20 loại giao tử hoán vị.
IV. Giả sử chỉ có 7 tế bào giảm phân thì chỉ tạo ra tối đa 16 loại giao tử.
A. 1.                                   B. 2.                                    C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 28. Có 1 tê bào sinh tinh ở cơ thê có kiêu gen $\dfrac{Ab}{aB}dd$ giảm phân tao giao tử. Cho biêt không có đôt biên xảy ra. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Có thể tạo ra tối đa 4 loại giao tử.
II. Nếu xảy ra hoán vị gen với tần số 20% thì loại giao tủ’ abd chiếm tỉ lệ là 10%.
III. Loại giao tử $\underline{Ab}d$ luôn chiếm tỉ lệ 50%.
IV. Có the tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ là 1 : 1.
A. 2.                                   B. 1.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 29. Có 5 tế bào sinh dục đực có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân không đột biến. Có bao nhiêu phát biêu sau đây đúng?
I. Có thể tạo ra tối đa 10 loại giao tử.
II. Nếu tạo ra 4 loại giao tử thì tỉ lệ các loại giao tử là 3 : 3 : 2 : 2 hoặc 4 : 4 : 1 : 1.
III. Có thể tạo ra loại giao tử ABD với tỉ lệ là 50%.
IV. Neu tạo ra 6 loại giao tử thì tỉ lệ các loại giao tử là 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1.
A.4.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D. 1.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 30. Có 4 tế bào sinh dục đực có kiểu gen AABbDdEe tiến hành giảm phân không đột biến. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có thể tạo ra tối thiểu 2 loại giao tử.
II. Có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử.
III. Neu tạo ra 4 loại giao tử thì tỉ lệ các loại giao tử là 1 : 1 : 1 : 1.
IV. Nếu tạo ra 6 loại giao tử thì luôn có ít nhất 2 loại giao tử chiếm tỉ lệ là 25%.
A. 4.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D.1.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 31. Có 6 tế bào sinh dục đực có kiêu gen AABbddXY tiến hành giảm phân không đột biến đã tạo ra giao tử ABdX chiếm $\dfrac{1}{6}$. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có tối đa 4 loại giao tử.
II. Giao tử ABdY chiếm tỉ lệ $\dfrac{5}{6}$.
III. Giao tử AbdY chiếm tỉ lệ $\dfrac{1}{6}$.
IV. Giao tử AbdX chiếm tỉ lệ $\dfrac{5}{6}$.
A. 4.                                   B. 3.                                   C. 1.                                   D. 2.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 32. Môt cơ thể đực có kiêu gen $\dfrac{ABDE}{abde}$ giảm phân tao giao tử. Biêt quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu có 2 tế bào giảm phân thì có thế tạo ra tối đa 6 loại giao tử.
II. Có 4 tế bào giảm phân, trong đó có 2 tế bào có hoán vị thì tỉ lệ giao tử hoán vị là 12,5%.
III. Có 5 tế bào giảm phân, trong đó có 3 tế bào có hoán vị thì tỉ lệ giao tử là 7 : 7 : 3 : 3.
IV. Có 6 tế bào giảm phân, trong đó có 4 tế bào đều có hoán vị thì tỉ lệ giao tử là 2 : 2 : 1 : 1.
A. 1.                                    B. 3.                                   C.2.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 33. Cho cơ thể có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}\dfrac{CD}{cd}$, cặp $\dfrac{AB}{ab}$ có hoán vị gen xảy ra, còn cặp $\dfrac{CD}{cd}$ liên kết hoàn toàn. Cho các phát biểu sau. Có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Nếu 2 cặp gen phân li bình thường trong quá trình giảm phân thì số loại giao tử tạo ra từ cơ thể trên là 8.
(2) Nếu ở một số tế bào cặp $\dfrac{AB}{ab}$ không phân li trong giảm phân 2, cặp $\dfrac{CD}{cd}$ giảm phân bình thường thì số loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể trên là 22.
(3) Cặp $\dfrac{CD}{cd}$ không phân li trong giảm phân 1, khi kết thúc giảm phân 2 cặp này sẽ tạo ra giao tử: $\dfrac{CD}{CD}$, $\dfrac{cd}{cd}$, 0.
(4) Nếu ở một số tế bào cặp $\dfrac{AB}{ab}$ không phân li trong giảm phân 1 thì cơ thể có kiểu gen
$\dfrac{AB}{ab}$ tạo ra tối đa 9 loại giao tử.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 34. Có 2 tế bào của cơ thế đực có kiếu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo tinh trùng. Trong quá trình giảm phân, có 1 tế bào bị rối loạn phân li NST, cặp Aa không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường; các cặp NST khác phân li bình thường và các tế bào khác phân li bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biêu sau đây đúng?
I. Có thể tạo ra tối đa 2 loại giao tử đột biến.
II. Nếu chỉ có 4 loại giao tử thì tỉ lệ của các loại giao tử là 1 : 1 : 1 : 1.
III. Có thê tạo ra giao tử Aab với tỉ lệ là 25%.
IV. Có thể tạo ra giao tử aBB và A.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 35. Có 7 tế bào của cơ thế cái có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân tạo trứng. Trong quá trình giảm phân có 1 tế bào bị rối loạn phân li NST, NST mang gen AA không phân li trong giảm phân 2, giảm phân 1 diễn ra bình thường; các cặp NST khác phân li bình thường và các tế bào khác phân li bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biếu sau đây đúng?
I. Tạo ra tối thiểu 2 loại giao tử.
II. Nếu tạo ra 2 loại giao tử thì tỉ lệ của các loại giao tử là 5 : 2 hoặc 4 : 3.
III. Luôn tạo ra giao tử AaBD.
IV. Có thể tạo ra giao tử Abd với tỉ lệ 100%.
A. 1.                                   B.2                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 36. Có 3 tế bào của cơ thê đực có kiêu gen $AaBbX^DY$ tiến hành giảm phân tạo giao tử. Trong quá trình giảm phân có 1 tế bào bị rối loạn phân li NST, cặp XY không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường; các cặp NST khác phân ỉi bình thường và các tế bào khác phân li bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biêu sau đây đúng?
I. Tạo ra tối đa 6 loại giao tử.
II. Nếu chỉ có 4 loại giao tử thì tỉ lệ của các loại giao tử là 2 : 2 : 1 : 1.
III. Tông giao tử đột biến luôn chiếm tỉ lệ là $\dfrac{1}{3}$.
IV. Có thể tạo ra giao tử $ABX^DX^DY$.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 37. Có 4 tế bào của một cơ thế đực có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}Dd$ tiến hành giảm phân có 1 tể bào xảy ra hoán vị gen và có 1 tế bào khác xảy ra đột biến, cặp NST mang gen Dd không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường và không có đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biêu sau đây đúng?
I. Có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử.
II. Có thế có tối thiểu 6 loại giao tử.
III. Nếu tạo ra 6 loại giao tử thì tỉ lệ của các loại giao tử có thế là 5 : 5 : 2 : 2 : 1 : 1.
IV. Có thế tạo ra loại giao tử ab với tỉ lệ là $\dfrac{1}{8}$.
A. 1.                                    B.2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 38. Có 6 tế bào của cơ thế gà có kieu gen $AaX^BY$ tiến hành giảm phân, trong đó có 1 tế bào có cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân 1 dẫn tới tạo ra giao tử đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có tối đa 6 loại giao tử.
II. Có thể sẽ tạo ra giao tử $aX^BY$ với tỉ lệ 25%.
III. Có thế sẽ tạo ra giao tử $AX^BY$ với tỉ lệ $\dfrac{1}{6}$.
IV. Luôn tạo ra giao tử AYY.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 39. Có 5 tế bào sinh tinh cùng có kieu gen AaBb giảm phân tạo giao tử, trong đó có 2 tế bào bị đột biến, cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có tối đa 8 loại giao tử được tạo thành.
II. Có thể tạo 2 loại giao tử với tỷ lệ mỗi loại là 50%.
III. Có thể tạo 4 loại giao tử với tỷ lệ 3 : 3 : 2 : 2.
IV. Có thể tạo 6 loại giao tử với tỷ lệ 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1.
A. 1.                                    B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 40. Có 3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}Dd$ giảm phân, trong đó có 2 tế bào bị đột biến, cặp NST mang gen $\dfrac{AB}{ab}$ không phân li trong giảm phân II, giảm phân I bình thường. Có bao nhiêu phát biêu sau đây đúng?
I. Tối thiểu có 4 loại giao tử được tạo thành.
II. Có thể tạo tối đa 12 loại giao tử.
III. Nếu tạo ra 2 loại giao tử thì tỷ lệ các loại giao tử là 1 : 1.
IV. Nếu tạo ra 8 loại giao tử thì tỷ lệ các loại giao tử có thế là 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Sinh Hoc THPT

Cố gắng mang đến nguồn tài liệu chất lượng nhất cho các bạn học sinh

BẠN ĐÃ XEM CHƯA

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
Back to top button
0
Bày tỏ suy nghĩ của bạn, hãy bình luậnx
()
x

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!