SINH 12VẬN DỤNG CAO

Tổng hợp bài tập: Giao tử (Phần 1)

Đang cập nhật lời giải chi tiết

Câu 1. Một cá thể có kiểu gen $Aa\dfrac{BD}{bd}$ (tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 40%). Tỉ lệ loại giao tử $A\underline{Bd}$ là
A. 5%.                                   B. 20%.                                   C. 15%.                                   D. 10%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 2. Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 30cM. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ tiến hành giảm phân có xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết sẽ tạo ra loại giao tử $\underline{ab}$ với tỉ lệ
A. 25%.                                   B. 50% hoặc 25%.                                   C. 35%.                                   D. 15%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 3. Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 20cM. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ tiến hành giảm phân, theo lí thuyết sẽ tạo ra loại giao tử $\underline{Ab}$ với tỉ lệ
A. 25%.                                   B. 50% hoặc 25%.                                   C. 40%.                                   D. 10%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 4. Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 40cM. Một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ tiến hành giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, loại tinh trùng $\underline{ab}$ chiếm tỉ lệ
A. 25%.                                   B. 10%.                                   C. 30%.                                   D. 20%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 5. Cơ thể có kiểu gen $Aa\dfrac{Bd}{bD}Ee$ (tần số hoán vị gen là 40%) giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, loại giao tử $a\underline{bd}e$ có tỉ lệ
A. 7,5%.                                   B. 20%.                                   C. 5%.                                   D. 10%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 6. Ở một loài sinh vật, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên một cặp NST và cách nhau 30cM . Một tế bào sinh tinh của một cơ thể thuộc loài này có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}Dd$ giảm phân sẽ tạo ra loại giao tử mang gen $\underline{Ab}d$ với tỉ lệ
A. 50% hoặc 25% hoặc 0%.                                     B. 25% hoặc 17,5%.                                   C. 17,5% hoặc 12,5%.                                   D. 25% hoặc 50%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 7. Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 40 cM. Một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}Dd$ tiến hành giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, loại tinh trùng $\underline{Ab}D$ chiếm tỉ lệ
A. 20%.                                   B. 40%.                                   C. 10%.                                   D. 25%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 8. Xét tổ hợp gen $\dfrac{Ab}{aB}DdX^eX^e$, nếu tần số hoán vị gen là 36% thì tỉ lệ các loại giao tử hoán vị của tổ hợp gen này là
A. $ABDX^e$ = $ABdX^e$= $abDX^e$ = $abdX^e$ = 4,5%.
B. $ABDX^e$ = $AbdX^e$ = $aBDX^e$ = $abdX^e$ = 4,5%.
C. $ABDX^e$ = $AbdX^e$ = $aBDX^e$ = $abdX^e$ = 9,0%.
D. $ABDX^e$ = $ABdX^e$ = $abDX^e$ = $abdX^e$ = 9,0%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 9. Xét tổ hợp gen $\dfrac{AB}{ab}DdX^eX^e$, nêu tần số hoán vi gen là 20% thì tỉ lệ các loai giao tử liên kết của tổ hợp gen này là
A. $\underline{AB}DX^e$ = $\underline{AB}dX^e$ = $\underline{ab}DX^e$ = $\underline{ab}dX^e$ = 20%.
B. $\underline{Ab}DX^e$ = $\underline{Ab}dX^e$ = $\underline{aB}DX^e$ = $\underline{aB}dX^e$ = 20%.
C. $\underline{AB}DX^e$ = $\underline{Ab}dX^e$ = $\underline{aB}DX^e$ = $\underline{ab}dX^e$ = 34%.
D. $\underline{AB}DX^e$ = $\underline{AB}dX^e$ = $\underline{ab}DX^e$ = $\underline{ab}dX^e$ = 34%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 10. Quan sát quá trình giảm phân tạo tinh trùng của 1000 tế bào có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ người ta thấy ở 200 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatit khác nguồn gốc dẫn tới hoán vị gen. Loại giao tử có kiểu gen $\underline{Ab}$ chiếm tỉ lệ
A. 47,5%.                                   B. 40%.                                   C. 5%.                                   D. 45%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 11. Quan sát quá trình giảm phân tạo tinh trùng của 1000 tế bào có ki ểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ người ta thấy ở 400 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatit khác nguồn gốc dẫn tới hoán vị gen . Loại giao tử $\underline{AB}$ có tỉ lệ
A. 10%.                                   B. 45%.                                   C. 5%.                                   D. 40%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 12. Quan sát quá trình giảm phân tạo tinh trùng của 1000 tế bào có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ người ta thấy ở 100 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatit khác nguồn gốc dẫn tới hoán vị gen. Loại giao tử có kiểu gen $\underline{Ab}$ chiếm tỉ lệ
A. 47,5%.                                   B. 2,5%.                                   C. 5%.                                   D. 45%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 13. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen $\dfrac{AD}{ad}$ đã xảy ra HVG giữa alen D và d với tần số 18%. Tính theo lí thuyết cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào xảy ra HVG giữa D và d là:
A. 820.                                   B. 360.                                   C. 640.                                   D. 180.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 14. Một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}\dfrac{DE}{de}$. Có 1000 tế bào sinh tinh đi vào giảm phân bình thường hình thành giao tử, trong đó có 40% tế bào có hoán vị giữa A và a, có 20% tế bào có hoán vị giữa D và d. Loại tinh trùng mang gen $\underline{ab}$ $\underline{de}$ có tỉ lệ
A. 50%.                                   B. 18,75%.                                   C. 17,5%.                                   D. 12,5%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 15. Xét tổ hợp gen $\dfrac{Ab}{aB}Dd$, nếu tần số hoán vị gen là 20% thì loại giao tử có 3 gen lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 5%.                                   B. 15%.                                   C. 9,0%.                                   D. 10%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 16. Một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}\dfrac{De}{dE}X^gY$. Tần số hoán vị gen giữa A và a là 20%, tần số hoán vị gen giữa D và d là 40% . Tính theo lí thuyết loại giao tử $\underline{ab}$ $\underline{de}X^g$ có tỉ lệ:
A. 30%.                                   B. 4%.                                   C. 8%.                                   D. 15%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 17. Xét tổ hợp gen $\dfrac{Ab}{aB}DdX%eY$, nếu tần số hoán vị gen là 40 % thì loại giao tử có 4 gen lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 10%.                                   B. 25%.                                   C. 5%.                                   D. 30%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 18. Cho biết A cách B 20cm; tần số hoán vị gen giữa D và E là 40%. Ở đời con của phép lai ♂ $\dfrac{aB}{Ab}\dfrac{dE}{dE}$ $\times$ ♀ $\dfrac{Ab}{ab}\dfrac{dE}{de}$ có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử?
A. 64.                                   B. 100.                                   C. 16.                                   D. 32.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 19. Cho biết có xảy ra hoán vị gen với tần số 10% giữa A và B , tần số hoán vị gen giữa D và E 1à 20% . Ở đời con của phép 1ai $\dfrac{AB}{ab}X^{DE}X^{de}$ $\times$ $\dfrac{Ab}{aB}X^{De}Y$ có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử?
A. 64.                                   B. 128.                                   C. 32.                                   D. 8.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 20. Xét phép lai ♂ $AABbDDEeX^{GH}X^{Gh}$ $\times$ ♀ $aaBbDdeeX^{gh}Y$. Ở đời con của phép lai này có bao nhiêu kiểu tổ hợp giao tử?
A. 64.                                   B. 16.                                   C. 32.                                   D. 8.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 21. Ở một cá thể có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}\dfrac{DE}{dE}$ (cho biết khoảng cách tương đối giữa A và B là 20cm, giữa D và E là 40cm). Theo lí thuyết, trong các loại giao tử mà cơ thể này sinh ra, loại giao tử $\underline{aB}$ $\underline{dE}$ chiếm tỉ lệ
A. 3%                                   B. 10%                                   C. 5%                                   D. 15%

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 22. Một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}\dfrac{DE}{de}X^hY$. Trong quá trình giảm phân bình thường hình thành giao tử, có 20% tế bào có hoán vị giữa A và a; có 10% tế bào khác có hoán vị giữa D và d; các tế bào còn lại không có hoán vị. Loại tinh trùng mang gen $\underline{ab} \underline{de}X^h$ có tỉ lệ bao nhiêu?
A. 10,625%.                                   B. 21,25%.                                   C. 8,75%.                                   D. 21,75%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 23. Một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}\dfrac{DE}{de}HhX^mY$. Trong quá trình giảm phân bình thường hình thành giao tử, có 32% tế bào có hoán vị giữa A và a; có 16% tế bào khác có hoán vị giữa D và d; Các tế bào còn lại không có hoán vị. Loại tinh trùng mang gen $\underline{ab} \underline{de}hX^m$ có tỉ lệ bao nhiêu?
A. 10,625%.                                   B. 3,25%.                                   C. 8,75%.                                   D. 4,75%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 24. Các gen A, B, và D cùng nằm trên một nhóm liên kết theo thứ tự ADB. Quan sát quá trình giảm phân người ta thấy rằng có 20% số tế bào xảy ra trao đổi chéo một điểm giữa A và D. Không có tế bào nào xảy ra trao đổi chéo giữa D và B. Theo lí thuyết, cơ thể $\dfrac{ADB}{adb}$ sẽ cho giao tử $\underline{aDB}$ với tỉ lệ
A. 10%.                                   B. 5%.                                   C. 2,5%.                                   D. 1,25%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 25. Trong quá trình giảm phân của 1 cơ thể có kiểu gen $AaBbX^{DE}X^{de}$ đã xảy ra hoán vị gen giữa alen D và d với tần số 20%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử $abX^{de}$ được tạo ra từ cơ thể này là:
A. 7,5 %.                                   B. 5 %.                                   C. 2,5 %.                                   D. 10 %.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 26. Trong quá trình giảm phân của 1 cơ thể có kiểu gen $aaBbX^{DE}X^{de}$ đã xảy ra hoán vị gen giừa alen D và d với tần số 32%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử $abX^{De}$ được tạo ra từ cơ thể này là:
A. 8%.                                   B.20%.                                   C. 16%.                                   D.40%.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 27. Có 5 tế bào sinh tinh của cơ thể động vật có kiểu gen $\dfrac{AbDE}{aBde}$ tiến hành giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu loại giao tử?
A. 24.                                   B. 20.                                   C. 12.                                   D. 10.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 28. Giả sử có 6 tê bào sinh tinh của cơ thê có kiêu gen $\dfrac{Ab}{ab}\dfrac{dE}{de}$ giảm phân tao tinh trùng. Biêt không phát sinh đột biến. Tỉ lệ của các loại tinh trùng đó không thể là tỷ lệ nào sau đây?
A. 5:5:1:1                                   B.2:2:1:1.                                   C. 3:3:2:2.                                   D. 1:1.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 29. Có môt nhóm tê bào sinh tinh có cùng kiêu gen là $\dfrac{ABDE}{abde}$ giảm phân tao giao tử. Sô tê bào tôi thiểu cần có trong nhóm để tạo được số loại giao tử tối đa là bao nhiêu?
A. 3.                                   B. 5.                                   C. 7.                                   D. 10.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 30. Có 1 tế bào sinh dục đực có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ nguyên phân liên tiếp 2 lần tạo ra các tế bào con. Tất cả các tế bào con bước vào vùng chín giảm phân tạo tinh trùng. Biết không xảy ra đột biến nhưng trong đó có 2 tế bào xảy ra hiện tượng hoán vị gen. Theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là
A. 1 AB : 1Ab : 1 aB : 1ab                                   B. 3AB : 3ab : 1aB : 1Ab
C. 1 AB : 1Ab : 5aB : 5ab                                   D. 5AB : 5Ab : 1aB : 1ab.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 31. 6 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $Aa\dfrac{BD}{bd}HhEeX^MX^m$ giảm phân không có hoán vị gen sẽ cho tối đa số loại giao tử là:
A. 3.                                   B. 12.                                   C. 32.                                   D. 6.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 32. 1 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $Aa\dfrac{BD}{bd}HhEeX^MX^m$ giảm phân. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen sẽ cho tối đa số loại giao tử là:
A. 4.                                   B. 12.                                   C. 32.                                   D. 6.

Câu 33. Xét môt cơ thê có kiêu gen $\dfrac{ABDEFH}{abdefH}$ giảm phân không xảy ra đôt biên. Biêt răng, trong quá trình giảm phân, mỗi tế bào chỉ có trao đối chéo tối đa tại 2 điểm. Cơ thể này có tối đa bao nhiêu loại giao tử?
A. 64.                                   B. 22.                                   C. 58.                                   D. 24

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 34. Xét môt cơ thê có kiêu gen $\dfrac{AbDEF}{aBdEf}$ giảm phân không xảy ra đôt biên. Biêt răng, trong quá trình giảm phân, mỗi tế bào chỉ có trao đôi chéo tối đa tại 2 điếm. Cơ thể này có tối đa bao nhiêu loại giao tử hoán vị?
A. 14.                                   B. 32.                                   C. 72.                                   D. 42.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 35. Giả sử có 3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\dfrac{Ab}{ab} \dfrac{DE}{De}$ giảm phân tạo tinh trùng. Biết không phát sinh đột biến đã tạo ra 4 loại tinh trùng. Tỉ lệ của 4 loại tinh trùng đó là
A. 2:2:1:1.                                   B. 1:1:1:1.                                   C. 3:3:1:1.                                   D. 4:4:1:1.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 36. Cơ thể đực ở một loài khi giảm phân không có đột biến đã tạo ra tối đa 512 loại giao tử, biết rằng trong quá trình giảm phân có xảy ra trao đổi chéo tại một điểm ở 4 cặp NST tương đồng, các cặp NST còn lại không có trao đổi chéo. Bộ NST lưỡng bội của loài là
A. 2n = 6.                                   B. 2n = 10.                                   C. 2n = 12.                                   D. 2n = 8.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 37. Cơ thể đực ở một loài khi giảm phân không có đột biến đã tạo ra tối đa 1024 loại giao tử, biết rằng trong quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng có xảy ra trao đổi chéo tại hai điểm ở 1 cặp nhiễm sắc thể, trao đổi chéo tại một điểm ở 2 cặp NST tương đồng, các cặp NST còn lại không có trao đổi chéo. Bộ NST lưỡng bội của loài là
A. 2n = 6.                                   B. 2n = 10.                                   C. 2n = 12.                                   D. 2n = 8.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 38. Một loài động vật có 4 nhóm gen liên kết. Giả sử trên mỗi cặp NST có vô số cặp gen dị hợp và trong quá trình giảm phân, ở mỗi tế bào chỉ có 1 cặp NST có trao đổi chéo tại 1 điểm nhất định. Theo lí thuyết, sẽ có tối đa số loại giao tử là

A. $4 \times 2^4$                                   B. $5 \times 2^4$.                                   C. $8 \times 2^8$                                   D. $8 \times 2^9$.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 39. Một 1oài thực vật có bộ NST 2n = 16 . Trong điều kiện không phát sinh đột biến NST và ở trên mỗi cặp NST số 1, số 3 có trao đổi chéo tại 2 điểm, cặp NST số 4, số 5 và số 6 có xảy ra trao đổi chéo tại một điểm, cặp NST số 2, số 7, số 8 không có trao đổi chéo. Tối đa sẽ tạo ra bao nhiêu 1oại giao tử ?
A. $2^{13}$ loại.                                   B. $2^{17}$ loại.                                   C. $2^8$ loại.                                   D. $2^{15}$ loại.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Câu 40. Một loài động vật có 2n = 20. Giả sử trên mỗi cặp NST có vô số cặp gen dị hợp và trong quá trình giảm phân, ở mỗi tể bào chỉ có 1 cặp NST có trao đôi chéo tại 1 điếm nhất định. Theo lí thuyết, sẽ có tối đa số loại giao tử là
A. $10 \times 2^{11}$                                   B. $20 \times 2^{10}$.                                   C. $11 \times 2^{10}$                                   D. $10 \times 2^{19}$.

⇒ Xem lời giải chi tiết

Sinh Hoc THPT

Cố gắng mang đến nguồn tài liệu chất lượng nhất cho các bạn học sinh

BẠN ĐÃ XEM CHƯA

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
Back to top button
0
Bày tỏ suy nghĩ của bạn, hãy bình luậnx
()
x

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!