Xét vùng mã hóa của 1 đoạn mạch gốc trên gen: 5’…TAX – GGG – AXX – TTT – GXA – AAX – XXX…3’

Đã giải242 lượt xem

Xét vùng mã hóa của 1 đoạn mạch gốc trên gen: 5’…TAX – GGG – AXX – TTT – GXA – AAX – XXX…3’

Khi xảy ra đột biến thay thế 1 cặp G – X = A – T ở triplet thứ 3 thì chuỗi polipeptit sẽ:

A. Thêm 3 axit amin                             B. Thay thế 2 axit amin                             C. Lặp 1 axit amin                             D. Mất 4 axit amin

chọn câu trả lời tốt nhất

mARN được phiên mã từ gen là 5’…GGG – GUU – UGX – AAA – GGU – XXX – GUA…3′

Khi xảy ra đột biến thay thế 1 cặp G – X = A – T ở triplet thứ 3 thì mARN được phiên mã từ gen là:

5’…GGG – GUU – UGU – AAA – GGU – XXX – GUA…3′

Xem lại đề

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!