Xét vùng mã hóa của 1 đoạn mạch gốc trên gen: 5’…TAX – GGG – AXX – TTT – GXA – AAX – XXX…3’

Đã giải233 lượt xem

Xét vùng mã hóa của 1 đoạn mạch gốc trên gen: 5’…TAX – GGG – AXX – TTT – GXA – AAX – XXX…3’

Khi xảy ra đột biến thay thế 1 cặp G – X = A – T ở triplet thứ 3 thì chuỗi polipeptit sẽ:

A. Thêm 3 axit amin                             B. Thay thế 2 axit amin                             C. Lặp 1 axit amin                             D. Mất 4 axit amin

chọn câu trả lời tốt nhất

mARN được phiên mã từ gen là 5’…GGG – GUU – UGX – AAA – GGU – XXX – GUA…3′

Khi xảy ra đột biến thay thế 1 cặp G – X = A – T ở triplet thứ 3 thì mARN được phiên mã từ gen là:

5’…GGG – GUU – UGU – AAA – GGU – XXX – GUA…3′

Xem lại đề

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!