Xét quá trình nhân đôi của một ADN trong môi trường chứa đồng vị $N^{14}$

Đã giải319 lượt xem

Xét quá trình nhân đôi của một ADN trong môi trường chứa đồng vị $N^{14}$. Sau một lần nhân đôi người ta chuyển sang môi trường có chứa đồng vị $N^{15}$ để cho mỗi ADN nhân đôi 2 lần. Sau đó lại chuyển các ADN đã được tạo ra sang môi trường có đồng vị $N^{14}$. Sau một thời gian quan sát thấy có 12 ADN chứa cả $N^{14}$ và $N^{15}$. Tổng số ADN tại thời điểm đầu tiên mà số ADN chứa cả $N^{14}$ và $N^{15}$ bằng 12 là bao nhiêu?
A. 12.                        B. 14.                        C. 16.                        D. 32.

chọn câu trả lời tốt nhất

Sau 2 lần nhân đôi trong môi trường $N^{15}$, trong các ADN con có $2.(2^2.2-2)=12$ mạch chứa $N^{15}$

Do đó sau khi chuyển sang môi trường $N^{14}$, sau 1 lần nhân đôi thì có 12 ADN chứa cả $N^{14}$ và $N^{15}$ (thời điểm đầu tiên)

Tổng số ADN tại thời điểm đầu tiên này là $2.2^2.2=16$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!