Xét quá trình nhân đôi của một ADN trong môi trường chứa đồng vị $N^{14}$

Đã giải318 lượt xem

Xét quá trình nhân đôi của một ADN trong môi trường chứa đồng vị $N^{14}$. Sau một lần nhân đôi người ta chuyển sang môi trường có chứa đồng vị $N^{15}$ để cho mỗi ADN nhân đôi 2 lần. Sau đó lại chuyển các ADN đã được tạo ra sang môi trường có đồng vị $N^{14}$. Sau một thời gian quan sát thấy có 12 ADN chứa cả $N^{14}$ và $N^{15}$. Tổng số ADN tại thời điểm đầu tiên mà số ADN chứa cả $N^{14}$ và $N^{15}$ bằng 12 là bao nhiêu?
A. 12.                        B. 14.                        C. 16.                        D. 32.

chọn câu trả lời tốt nhất

Sau 2 lần nhân đôi trong môi trường $N^{15}$, trong các ADN con có $2.(2^2.2-2)=12$ mạch chứa $N^{15}$

Do đó sau khi chuyển sang môi trường $N^{14}$, sau 1 lần nhân đôi thì có 12 ADN chứa cả $N^{14}$ và $N^{15}$ (thời điểm đầu tiên)

Tổng số ADN tại thời điểm đầu tiên này là $2.2^2.2=16$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!