Xét một operon Lac ở E. coli, khi môi trường không có lactozo nhưng enzim chuyển hóa lactozo vẫn được tạo ra

Đã giải322 lượt xem

Xét một operon Lac ở E. coli, khi môi trường không có lactozo nhưng enzim chuyển hóa lactozo vẫn được tạo ra. Một học sinh đã đưa ra một số giải thích cho hiện tượng trên như sau:

(1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN polimeraza có thể bám vào để khởi động quá trình phiên mã.

(2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo được protein ức chế.

(3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với protein ức chế.

(4) Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị độ biến làm tăng khả năng biểu hiện của gen.

Những giải thích đúng là:

A. (2), (3) và (4)                                   B. (1), (2) và (3)                                   C. (2) và (4)                                   D. (2) và (3).

đăng bình luận mới

(1) Sai. Vùng khởi động (P) bị bất hoạt thì enzim ARN polimeraza không thể bám vào.

(2) Đúng. Gen điều hoà (R) không tạo được protein ức chế nên không có protein ức chế bám vào vùng O ngăn cản ARN pol phiên mã.

(3) Đúng.

(4) Sai. Vẫn có protein ức chế gắn vào vùng O nên ARN pol không phiên mã được.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!