Vật chất di truyền của 1 chủng virut là 1 phân tử axit nucleic được cấu tạo từ 4 loại nu: A, T, G, X, trong đó $A=T=25\%$

Đã giải431 lượt xem

Vật chất di truyền của 1 chủng virut là 1 phân tử axit nucleic được cấu tạo từ 4 loại nu: A, T, G, X, trong đó $A=T=25\%$. Vật chất di truyền của chủng virut này là:
A. ARN mạch kép                        B. ARN mạch đơn
C. ADN mạch kép                        D. ADN mạch đơn

chọn câu trả lời tốt nhất

Axit nucleic có $A=T=25\%$ nên có thể là:

+) ADN mạch đơn có $G+X=50\%$ (ví dụ $G=30\%$ và $X=20\%$)

+) ADN mạch kép có $A=T=G=X=25\%$

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!