Trong quá trình tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là?

Đã giải155 lượt xem

Trong quá trình tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là?

A. Đột biến                                    B. Giao phối không ngẫu nhiên

C. Chọn lọc tự nhiên                      D. Các cơ chế cách ly

chọn câu trả lời tốt nhất

Chú ý: Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen

Đột biến làm thay đổi tần số alen chậm nhất vì đột biến xảy ra với tần số rất thấp

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!