Trong quá trình nhân đôi ADN, các enzim tham gia: I. Enzim ADN polimeraza; II. Enzim ligaza;

Đã giải268 lượt xem

Trong quá trình nhân đôi ADN, các enzim tham gia:
I. Enzim ADN polimeraza;                                   II. Enzim ligaza;                                   III. Enzim proteaza;
IV. Các enzim tháo xoắn;                                   V. Enzim ARN polimeraza tổng hợp đoạn mồi.
Số enzim tham gia vào quá trình nhân đôi là
A. 2.                                   B. 4.                                   C. 1.                                   D. 3

đăng bình luận mới

I. Đúng.

II. Đúng.

III. Sai.

IV. Đúng.

V. Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!