Trong quá trình nhân đôi ADN, các enzim tham gia: I. Enzim ADN polimeraza; II. Enzim ligaza;

Đã giải266 lượt xem

Trong quá trình nhân đôi ADN, các enzim tham gia:
I. Enzim ADN polimeraza;                                   II. Enzim ligaza;                                   III. Enzim proteaza;
IV. Các enzim tháo xoắn;                                   V. Enzim ARN polimeraza tổng hợp đoạn mồi.
Số enzim tham gia vào quá trình nhân đôi là
A. 2.                                   B. 4.                                   C. 1.                                   D. 3

đăng bình luận mới

I. Đúng.

II. Đúng.

III. Sai.

IV. Đúng.

V. Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!