Trong quá trình giảm phân, hiện tượng các nhiễm sắc thể tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?

Đã giải154 lượt xemGiảm phân Giao tử Hoán vị gen Nguyên phân NST

Câu hỏi:

      a. Trong quá trình giảm phân, hiện tượng các nhiễm sắc thể tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?

      b. Một loài thú có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là 2n. Quan sát các tế bào dưới kính hiển vi thấy ở mỗi tế bào có 25 nhiễm sắc thể kép xếp thành một hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Hãy cho biết các tế bào trên đang ở kì nào của quá trình phân bào? Biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể.

      c. Theo lí thuyết, ba tế bào sinh tinh có kiểu gen $\dfrac{ABD}{abd}$ giảm phân bình thường tạo được bao nhiêu loại giao tử? Tỉ lệ các loại giao tử đó như thế nào? Biết nếu xảy ra trao đổi chéo (hoán vị gen) thì chỉ xảy ra ở một điểm duy nhất.

chọn câu trả lời tốt nhất

a.

– Các NST tương đồng kết hợp với nhau có thể xảy ra trao đổi chéo làm tăng biến dị tổ hợp.

– Giúp các NST kép tập trung thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo và sự phân li đồng đều các NST về các tế bào con.

b.

– Các tế bào xếp thành một hàng ngang trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào thì có thể ở kì giữa nguyên phân (2n kép) hoặc kì giữa giảm phân II (n kép)

– Tuy nhiên ở tế bào có 25 NST kép là một số lẻ nên các tế bào này chỉ có thể đang ở kì giữa của giảm phân II.

c.

– Trường hợp 1: cả 3 tế bào không xảy ra trao đổi chéo (hoán vị gen): số loại giao tử tạo ra là 2 loại; tỉ lệ là 1 : 1.

– Trường hợp 2: 1 tế bào xảy ra trao đổi chéo (hoán vị gen) giữa A với a hoặc D với d, 2 tế bào còn lại không trao đổi chéo: số loại giao tử tạo ra là 4 loại; tỉ lệ là 1 : 1 : 5 : 5.

– Trường hợp 3: 2 tế bào xảy ra trao đổi chéo (hoán vị gen) giữa A với a hoặc D với d, 1 tế bào còn lại không trao đổi chéo: số loại giao tử tạo ra là 4 loại; tỉ lệ là 1 : 1 : 2 : 2.

– Trường hợp 4: Cả 3 tế bào sinh tinh giảm phân đều xảy ra trao đổi chéo (hoán vị gen) giữa A với a hoặc D với d: số loại giao tử tạo ra là 4 loại, tỉ lệ là 1 : 1 : 1 : 1.

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!