Trong một đoạn phân tử ADN có khối lượng phân tử là $7,2.10^5$ đ.v.C, ở mạch 1 có $A_1 + T_1 = 60\%$

Đã giải309 lượt xem

Trong một đoạn phân tử ADN có khối lượng phân tử là $7,2.10^5$ đ.v.C, ở mạch 1 có $A_1 + T_1 = 60\%$. Nếu đoạn ADN nói trên tự nhân đôi 5 lần thì số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp là:
A. $A_{mt} = T_{mt} = 22320$, $X_{mt}= G_{mt} = 14880$.
B. $Amt = Tmt = 148804$, $Xmt = Gmt = 22320$.
C. $A_{mt} = T_{mt} = 18600$, $X_{mt} = G_{mt} = 27900$.
D. $A_{mt} = T_{mt} = 21700$, $X_{mt} = G_{mt} = 24800$.

chọn câu trả lời tốt nhất

ADN có khối lượng $7,2.10^5$ $\Rightarrow N=\dfrac{7,2.10^5}{300}=2400$

Mạch 1 có $A_1+T_1=60\%$ $\Rightarrow A=30\%$

Suy ra: $A=T=720$ và $G=X=480$

Nếu đoạn ADN nói trên tự nhân đôi 5 lần thì số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp là:$A_{mt} = T_{mt} = 720.(2^5-1)=22320$

$X_{mt}= G_{mt} =480.(2^5-1)=14880$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!