Trong một đoạn phân tử ADN có khối lượng phân tử là $7,2.10^5$ đ.v.C, ở mạch 1 có $A_1 + T_1 = 60\%$

Đã giải268 lượt xem

Trong một đoạn phân tử ADN có khối lượng phân tử là $7,2.10^5$ đ.v.C, ở mạch 1 có $A_1 + T_1 = 60\%$. Nếu đoạn ADN nói trên tự nhân đôi 5 lần thì số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp là:
A. $A_{mt} = T_{mt} = 22320$, $X_{mt}= G_{mt} = 14880$.
B. $Amt = Tmt = 148804$, $Xmt = Gmt = 22320$.
C. $A_{mt} = T_{mt} = 18600$, $X_{mt} = G_{mt} = 27900$.
D. $A_{mt} = T_{mt} = 21700$, $X_{mt} = G_{mt} = 24800$.

chọn câu trả lời tốt nhất

ADN có khối lượng $7,2.10^5$ $\Rightarrow N=\dfrac{7,2.10^5}{300}=2400$

Mạch 1 có $A_1+T_1=60\%$ $\Rightarrow A=30\%$

Suy ra: $A=T=720$ và $G=X=480$

Nếu đoạn ADN nói trên tự nhân đôi 5 lần thì số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp là:$A_{mt} = T_{mt} = 720.(2^5-1)=22320$

$X_{mt}= G_{mt} =480.(2^5-1)=14880$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!