Trong mạch 2 của gen có số nucleotit loại T bằng số nucleotit loại A; số nucleotit loại X gấp 2 lần số nucleotit loại T

Đã giải284 lượt xem

Trong mạch 2 của gen có số nucleotit loại T bằng số nucleotit loại A; số nucleotit loại X gấp 2 lần số nucleotit loại T; số nucleotit loại G gấp 3 lần số nucleotit loại A. Có bao nhiêu nhận định sai trong các nhận định sau?
I. Số liên kết hiđrô của gen không thể là 4254.
II. Nếu tổng liên kết hiđrô là 5700 thi khi gen nhân đôi 3 lần, số nuclêotit loại A mà môi trường cung cấp là 2100.
III. Tỉ lệ số liên kết hiđrô và số nucleotit của gen luôn là $\dfrac{24}{19}$.
IV. Gen nhân đôi k lần liên tiếp thì số nucleotit loại G do môi trường cung cấp gấp 2,5 số nuclêotit loại A do môi trường cung cấp.
A. 3                                   B. 2                                   C. 4                                   D. 1

chọn câu trả lời tốt nhất

Trên mạch 2 có $T_2=A_2$; $X_2=2T_2$ và $G_2=3A_2$

Đặt $A_2=T_2=x$; $G_3x$ và $X_2=2x$

Do đó $A=T=A_2+T_2=2x$ và $G=X=G_2+X_2=5x$

I. Đúng. Số liên kết hidro của gen là $H=2A+3G=2.2x+3.5x=19x$

Do 4254 không chia hết cho 19 nên số liên kết hidro không thể là 4254.

II. Đúng. Nếu $H=19x=5700$ $\Leftrightarrow x=300$

Khi gen nhân đôi 3 lần, số nu loại A mà môi trường cung cấp là $300.(2^3-1)=2100$

III. Sai. Số nu của gen là $2x.2+5x.2=14$

Tỉ lệ số liên kết hiđrô và số nucleotit của gen luôn là $\dfrac{19}{14}$

IV. Đúng. Do gen có $G=5x=2,5.2x=2,5A$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!