Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có laztozo?

Đã giải230 lượt xem

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có laztozo?

A. Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế.

B. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã.

C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã hóa tạo ra các phân tử mARN tương ứng.

D. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế.

đăng bình luận mới

A. Sai. Chỉ xảy ra khi môi trường có lactozo.

B. Sai. Chỉ xảy ra khi môi trường có lactozo.

C. Sai. Chỉ xảy ra khi môi trường có lactozo.

D. Đúng. Gen điều hoà R luôn tổng hợp protein ức chế khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có lactozo.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!