Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng khi nói về gen cấu trúc?

Đã giải305 lượt xem

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng khi nói về gen cấu trúc?
(1) Vùng điều hoà và vùng kết thúc của gen đều là trình tự nucleotit đặc biệt.
(2) Vùng kết thúc của gen mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.
(3) Vùng điều hoà của gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.
(4) Vùng mã hoá của gen mang thông tin mã hoá các axit amin.
(5) Vùng kết thúc nằm phía đầu 5’P trên mạch bổ sung của gen.
(6) Bộ ba mã mở đầu nằm ở vùng điều hoà của gen.
(7) Bộ ba mã kết thúc nằm ở vùng kết thúc của gen.
A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Đúng.

(2) Sai. Vùng kết thúc của gen mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã.

(3) Đúng.

(4) Đúng.

(5) Sai. Vùng kết thúc nằm phía đầu 3’P trên mạch bổ sung của gen.

(6) Sai. Bộ ba mã mở đầu nằm ở vùng mã hoá.

(7) Sai. Bộ ba mã kết thúc nằm ở vùng mã hoá của gen.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!