Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng khi nói về đoạn mồi ARN ở quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ?

Đã giải319 lượt xem

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng khi nói về đoạn mồi ARN ở quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ?
(1) Đoạn ARN mồi có cấu trúc kép, thẳng.
(2) Đoạn mồi ARN do enzim ADN polimeraza xúc tác tạo ra.
(3) Đoạn mồi ARN giúp enzim ARN polimeraza hoạt động để tổng hợp mạch ADN mới.
(4) Thành phần đơn phân tham gia cấu tạo nên đoạn mồi ARN là: T, U, G, X.
A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Sai. ARN mồi có cấu trúc mạch đơn.

(2) Sai. Đoạn mồi do enzyme ARN pol tổng hợp.

(3) Sai. Đoạn mồi ARN giúp enzim ADN polimeraza hoạt động để tổng hợp mạch ADN mới.

(4) Sai. Thành phần đơn phân tham gia cấu tạo nên đoạn mồi ARN là: A, U, G, X.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!