Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về mã di truyền?

Đã giải206 lượt xem

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về mã di truyền?
(1) Mã di truyền là mã bộ ba.
(2) Mã di truyền gồm có 61 bộ ba.
(3) Có 3 mã di truyền làm nhiệm vụ kết thúc quá trình dịch mã.
(4) Mã di truyền có tính đặc hiệu, có nghĩa là mỗi axit amin chỉ được mã hóa từ một bộ ba.
(5) Có 60 mã di truyền tham gia mã hóa cho các axit amin.
(6) Mã di truyền mang tính thoái hóa.
A. 4                                   B. 3                                   C. 2                                   D. 5

đăng bình luận mới

(1) Đúng.

(2) Sai. Mã di truyền có 64 bộ ba.

(3) Đúng.

(4) Sai. Mã di truyền có tính đặc hiệu, có nghĩa là mỗi bộ ba chỉ mã hoá 1 axit amin.

(5) Sai. Có 61 mã di truyền tham gia mã hoá cho các axit amin.

(6) Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!