Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về gen của sinh vật nhân thực?

Đã giải468 lượt xem

Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về gen của sinh vật nhân thực?

(1) Trình tự nucleotit trong vùng mã hoá của gen nhưng không mang thông tin mã hoá axit amin được gọi là đoạn exon, trình tự nucleotit mang thông tin mã hoá axit amin được gọi là intron.

(2) Phần lớn, vùng mã hoá trên gen của sinh vật nhân thực được cấu tạo bởi hai loại đoạn là exon và intron nên được gọi là gen không phân mảnh.

(3) Gen cấu trúc của sinh vật nhân thực bao gồm hai mạch và được phân chia thành 3 vùng là: vùng điều hoà, vùng khởi động và vùng vận hành.

(4) Phần lớn, gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn intron là các đoạn exon, số đoạn intron nhiều hơn số đoạn exon 1 đơn vị.

A. 0                                   B. 1                                   C. 2                                   D. 3

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Sai. Trình tự nucleotit trong vùng mã hoá của gen nhưng không mang thông tin mã hoá axit amin được gọi là đoạn intron, trình tự nucleotit mang thông tin mã hoá axit amin được gọi là exon.

(2) Đúng.

(3) Sai. Gen cấu trúc của sinh vật nhân thực được phân chia thành 3 vùng là: vùng điều hoà, vùng mã hoá và vùng kết thúc.

(4) Sai. Phần lớn, gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn intron là các đoạn exon, số đoạn exon nhiều hơn số đoạn intron 1 đơn vị.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!