Trong các đặc điểm nêu dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm chỉ có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực mà không có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân sơ?

Đã giải284 lượt xem

Trong các đặc điểm nêu dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm chỉ có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực mà không có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân sơ?
I. Có sự hình thành các đoạn Okazaki.
II. Nuclêôtit mới được tổng hợp được liên kết vào đầu 3′ của mạch mới.
III. Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu của quá trình tái bản.
IV. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.
V. Enzym ADN polymeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN.
VI. Sử sụng 8 loại nuclêôtit A, T, G, X, A, U, G, X làm nguyên liệu.
A. 4.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D. 1.

đăng bình luận mới

I. Sai. Cả 2 đều có hình thành các đoạn Okazaki.

II. Sai. Cả 2 đều có.

III. Đúng.

IV. Sai. Cả 2 đều có.

V. Sai. Cả 2 đều có.

VI. Sai. Cả 2 đều có.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!