Trình tự nuclêôtit đặc biệt của một operon để enzim ARN – polimeraza bám vào khởi động quá trình phiên mã được gọi là

Đã giải247 lượt xem

Trình tự nuclêôtit đặc biệt của một operon để enzim ARN – polimeraza bám vào khởi động quá trình phiên mã được gọi là

A. gen điều hòa.                                   B. vùng vận hành.                                   C. vùng mã hoá.                                   D. vùng khởi động.

đăng bình luận mới

ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi động quá trình phiên mã.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!