Trên một mạch của gen có tỉ lệ các loại nucleotit $\dfrac{A+T}{G+X}=\dfrac{2}{3}$

Đã giải251 lượt xem

Trên một mạch của gen có tỉ lệ các loại nucleotit $\dfrac{A+T}{G+X}=\dfrac{2}{3}$. Tỉ lệ này trên mạch bổ sung của gen là:

A. $\dfrac{3}{2}$                        B. $\dfrac{4}{9}$                        C. $\dfrac{2}{3}$                        D. $\dfrac{9}{4}$

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: $A_1+T_1=T_2+A_2$ và $G_1+X_1=X_2+G_2$

Theo đề: $\dfrac{A_1+T_1}{G_1+X_1}=\dfrac{2}{3}$

Do đó: $\dfrac{T_2+A_2}{X_2+G_2}=\dfrac{2}{3}$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!