Trên mạch 1 của gen, tổng số nuclêôtit loại A và G bằng 50% tổng số nuclêôtit của mạch

Đã giải276 lượt xem

Trên mạch 1 của gen, tổng số nuclêôtit loại A và G bằng 50% tổng số nuclêôtit của mạch. Trên mạch 2 của gen này, tổng số nuclêôtit loại A và X bằng 60% và tổng số nuclêôtit loại X và G bằng 70% tổng số nuclêôtit của mạch. Ở mạch hai, tỉ lệ số nuclêôtit loại X so với tổng số nuclêôtit của mạch là bao nhiêu?
A. 40%                        B. 30%                        C. 20%                        D. 10%

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $A_1+G_1=50\%$ $\Rightarrow T_2+X_2=50\%$

Mặt khác: $A_2+X_2=60\%$ và $X_2+G_2=70\%$

$A_2+T_2+G_2+X_2=100\%$

$\Leftrightarrow 60\%-X_2+50\%-X_2+70\%-X_2+X_2=100\%$

$\Leftrightarrow 180\%-2X_2=100\%$

$\Leftrightarrow X_2=40\%$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!