Trên mạch 1 của gen, tổng số nuclêôtit loại A và G bằng 50% tổng số nuclêôtit của mạch

Đã giải270 lượt xem

Trên mạch 1 của gen, tổng số nuclêôtit loại A và G bằng 50% tổng số nuclêôtit của mạch. Trên mạch 2 của gen này, tổng số nuclêôtit loại A và X bằng 60% và tổng số nuclêôtit loại X và G bằng 70% tổng số nuclêôtit của mạch. Ở mạch hai, tỉ lệ số nuclêôtit loại X so với tổng số nuclêôtit của mạch là bao nhiêu?
A. 40%                        B. 30%                        C. 20%                        D. 10%

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $A_1+G_1=50\%$ $\Rightarrow T_2+X_2=50\%$

Mặt khác: $A_2+X_2=60\%$ và $X_2+G_2=70\%$

$A_2+T_2+G_2+X_2=100\%$

$\Leftrightarrow 60\%-X_2+50\%-X_2+70\%-X_2+X_2=100\%$

$\Leftrightarrow 180\%-2X_2=100\%$

$\Leftrightarrow X_2=40\%$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!