Trên mạch 1 của gen có tỉ lệ $A:T:G:X$ $= 3:2:2:1$. Tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X}$ của gen là

Đã giải230 lượt xem

Trên mạch 1 của gen có tỉ lệ $A:T:G:X$ $= 3:2:2:1$. Tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X}$ của gen là
A. $\dfrac{1}{4}$                                   B. $\dfrac{3}{5}$                                   C. $\dfrac{3}{8}$                                   D. $\dfrac{5}{3}$

chọn câu trả lời tốt nhất

Do $A:T:G:X$ $= 3:2:2:1$

Đặt $A_1=3x$; $T_1=2x$; $G_1=2x$ và $X_1=x$

Ta có: $A=T=A_1+T_1=5x$; $G=X=G_1+X_1=3x$

Do đó: $\dfrac{A+T}{G+X}$ $=\dfrac{10x}{6x}$ $=\dfrac{5}{3}$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 2 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!