Trên mạch 1 của gen có tỉ lệ $A:T:G:X$ $= 3:2:2:1$. Tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X}$ của gen là

Đã giải267 lượt xem

Trên mạch 1 của gen có tỉ lệ $A:T:G:X$ $= 3:2:2:1$. Tỉ lệ $\dfrac{A+T}{G+X}$ của gen là
A. $\dfrac{1}{4}$                                   B. $\dfrac{3}{5}$                                   C. $\dfrac{3}{8}$                                   D. $\dfrac{5}{3}$

chọn câu trả lời tốt nhất

Do $A:T:G:X$ $= 3:2:2:1$

Đặt $A_1=3x$; $T_1=2x$; $G_1=2x$ và $X_1=x$

Ta có: $A=T=A_1+T_1=5x$; $G=X=G_1+X_1=3x$

Do đó: $\dfrac{A+T}{G+X}$ $=\dfrac{10x}{6x}$ $=\dfrac{5}{3}$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!