Trên 1 phân tử mARN bình thường được phiên mã từ operon Lac ở vi khuẩn E.coli

Đã giải260 lượt xem

Trên 1 phân tử mARN bình thường được phiên mã từ operon Lac ở vi khuẩn E.coli

A. có tối thiểu 1 bộ ba kết thúc.                                   B. có thể có hoặc không có bộ ba kết thúc.

C. không có bộ ba kết thúc.                                   D. có tối đa 1 bộ ba kết thúc.

chọn câu trả lời tốt nhất

Mỗi gen cấu trúc được dịch mã riêng biệt nên 1 phân tử mARN được phiên mã từ operon Lac sẽ phải có 3 bộ ba kết thúc.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!