Tính trạng màu mắt ở cá kiếm do 1 gen có 2 alen quy định

Đã giải236 lượt xemQLDT

Tính trạng màu mắt ở cá kiếm do 1 gen có 2 alen quy định. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả ở bảng sau:

Thế hệ Phép lai thuận Phép lai nghịch
P Cá mắt đen$\times$ Cá mắt đỏ Cá mắt đỏ $\times$ Cá mắt đen
$F_1$ 100% cá mắt đen 100% cá mắt đen
$F_2$ 75% cá mắt đen : 25% cá mắt đỏ 75% cá mắt đen: 25% cá mắt đỏ

Trong các kết luận sau đây mà nhóm học sinh rút ra từ kết quả thí nghiệm trên, kết luận nào sai?
A. Alen quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen quy định mắt đỏ.
B. Gen quy định tính trạng màu mắt nằm trên NST thường.
C. Trong tổng số cá mắt đen ở $F_2$, có 50% số cá có kiểu gen dị hợp.
D. $F_2$ có tỉ lệ kiểu gen là 1 : 2 : 1.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cá mắt đen $\times$ Cá mắt đỏ $\Rightarrow$ 100% cá mắt đen $\Rightarrow$ Mắt đen trội hoàn toàn so với mắt đỏ

Kết quả phép lai thuận giống phép lai nghịch $\Rightarrow$ Gen nằm trên NST thường

A: mắt đen > a: mắt đỏ

P: $AA\times aa$

$F_1$: $Aa$ và $F_2$ là $1AA:2Aa:1aa$

A. Đúng.

B. Đúng.

C. Sai. Trong tổng số cá mắt đen ở $F_2$, có $\dfrac{2}{3}$ số cá thể có kiểu gen dị hợp.

D. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!