Tính trạng màu lông ở một loài động vật do hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường cùng quy định

Đã giải119 lượt xemQLDT

Tính trạng màu lông ở một loài động vật do hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và B quy định lông màu vàng, các kiểu gen còn lại quy định lông màu trắng. Theo lí thuyết, phép lai P: AABb $\times$ aaBb thu được $F_1$ có tỉ lệ kiểu hình là
A. 75% cá thể lông màu vàng: 25% cá thể lông màu trắng.
B. 25% cá thể lông màu vàng: 75% cá thể lông màu trắng.
C. 50% cá thể lông màu vàng: 50% cá thể lông màu trắng.
D. 100% cá thể lông màu vàng.

chọn câu trả lời tốt nhất

Phép lai P: AABb $\times$ aaBb

$\Rightarrow$ $(AA\times aa)(Bb\times Bb)$

Kiểu hình $A-B-=1\times \dfrac{3}{4}$ $=75\%$

Do đó kiểu hình $F_1$ là 75% hoa vàng, 25% hoa trắng.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!