Tính trạng màu lông ở một loài động vật do hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường cùng quy định

Đã giải117 lượt xemQLDT

Tính trạng màu lông ở một loài động vật do hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và B quy định lông màu vàng, các kiểu gen còn lại quy định lông màu trắng. Theo lí thuyết, phép lai P: AABb $\times$ aaBb thu được $F_1$ có tỉ lệ kiểu hình là
A. 75% cá thể lông màu vàng: 25% cá thể lông màu trắng.
B. 25% cá thể lông màu vàng: 75% cá thể lông màu trắng.
C. 50% cá thể lông màu vàng: 50% cá thể lông màu trắng.
D. 100% cá thể lông màu vàng.

chọn câu trả lời tốt nhất

Phép lai P: AABb $\times$ aaBb

$\Rightarrow$ $(AA\times aa)(Bb\times Bb)$

Kiểu hình $A-B-=1\times \dfrac{3}{4}$ $=75\%$

Do đó kiểu hình $F_1$ là 75% hoa vàng, 25% hoa trắng.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!