Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDdEe $\times$ AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn

Đã giải130 lượt xemQLDT Phân li độc lập

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDdEe $\times$ AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ
A. $\dfrac{9}{256}$.                        B. $\dfrac{27}{128}$.                        C. $\dfrac{9}{64}$.                        D. $\dfrac{9}{128}$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Phép lai AaBbDdEe $\times$ AaBbDdEe:

+) $Aa\times Aa$ cho $A-=\dfrac{3}{4}$ và $aa=\dfrac{1}{4}$

+) $Bb\times Bb$ cho $B-=\dfrac{3}{4}$ và $bb=\dfrac{1}{4}$

+) $Dd\times Dd$ cho $D-=\dfrac{3}{4}$ và $dd=\dfrac{1}{4}$

+) $Ee\times Ee$ cho $E-=\dfrac{3}{4}$ và $ee=\dfrac{1}{4}$

Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ $C^2_4\times \left(\dfrac{3}{4}\right)^2\times \left(\dfrac{1}{4}\right)^2$ $=\dfrac{27}{128}$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!