Tiến hóa nhỏ diễn ra trên đối tượng nào sau đây?

Đã giải131 lượt xem

Tiến hóa nhỏ diễn ra trên đối tượng nào sau đây?

A. Cá thể.                B. Quần thể.               C. Giao tử.               D. Tế bào.

chọn câu trả lời tốt nhất

Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể để hình thành loài mới.

Tiến hoá nhỏ diễn ra trên đối tượng: quần thể.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!