Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải152 lượt xem

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chọn lọc tự nhiên là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể, tạo thành các kiểu gen thích nghi.
II. Đột biến có hại có thể không bị loại bỏ ra khỏi quần thể ngay cả khi tồn tại ở dạng đồng hợp.
III. Nếu độ đa dạng di truyền của quần thể được tăng lên thì đó là nhờ tác động của đột biến hoặc nhập gen.
IV. Giao phối không ngẫu nhiên có thể không làm nghèo vốn gen của quần thể.
A. 1                     B. 2                     C. 3                     D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.
II. Đúng. Đôi khi những đột biến có hại vẫn tồn tại mà không bị loại bỏ, CLTN duy trì kiểu hình dung hòa về nhiều tính trạng.
III. Đúng.
IV. Đúng. Ví dụ quần thể đồng hợp 100%.
Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!