Theo quan điểm của học thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

Đã giải359 lượt xem

Theo quan điểm của học thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
I. Thực chất của chọn lọc tự nhiên là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể
II. Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
III. Với quần thể có kích thước càng nhỏ thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại
IV. Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội trong quần thể vi khuẩn
A. 3                     B. 4                     C. 2                     D. 1

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.
II. Sai. Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen.
III. Đúng.
IV. Sai. Trong quần thể vi khuẩn, mỗi gen chỉ có 1 alen nên gen luôn được biểu hiện ra kiểu hình. Chọn lọc tự nhiên đều đào thải với tốc độ như nhau.
Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!