Thành phần nào sau đây không thuộc operon Lac?

Đã giải192 lượt xem

Thành phần nào sau đây không thuộc operon Lac?

A. Các gen cấu trúc (Z, Y, A).                                   B. Vùng vận hành (O).

C. Gen điều hoà (R).                                   D. Vùng khởi động (P).

đăng bình luận mới

Các thành phần thuộc Operon Lac là:

+) Vùng khởi động (P)

+) Vùng vận hành (O)

+) Gen cấu trúc: Z, Y, A

Gen điều hoà (R) không thuộc operon Lac.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!