Thành phần nào sau đây có hàm lượng lớn nhất trong dịch mạch rây?

Đã giải262 lượt xem

Thành phần nào sau đây có hàm lượng lớn nhất trong dịch mạch rây?

A. Glucôzơ.                 B. $Ca^{2+}$.                  C. Saccarôzơ.                  D. $NO_3^-$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Trong dịch mạch rây chứa chủ yếu là saccarozo

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!