Thành phần nào sau đây có hàm lượng lớn nhất trong dịch mạch rây?

Đã giải260 lượt xem

Thành phần nào sau đây có hàm lượng lớn nhất trong dịch mạch rây?

A. Glucôzơ.                 B. $Ca^{2+}$.                  C. Saccarôzơ.                  D. $NO_3^-$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Trong dịch mạch rây chứa chủ yếu là saccarozo

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!