Tại một quần xã rừng mưa nhiệt đới, các loài cây đã phân bố thành 5 tầng : tầng vượt tán, tầng tán rừng, tầng dưới tán, tầng cây bụi và thảm cỏ

Đã giải208 lượt xem

Tại một quần xã rừng mưa nhiệt đới, các loài cây đã phân bố thành 5 tầng : tầng vượt tán, tầng tán rừng, tầng dưới tán, tầng cây bụi và thảm cỏ. Khi nói về các loài trong quần xã này, có bao nhiêu phát biểu sau là đúng?
I. Độ ẩm là nhân tố quyết định đến sự phân tầng này.
II. Các loài thực vật phân bố cùng tầng thì thường có ổ sinh thái về ánh sáng giống nhau.
III. Sự phân tầng thảm thực vật đã kéo theo sự phân tầng của các loài vi khuẩn và nấm.
IV. Sự phân tầng sinh vật giúp cho các ổ sinh thái của các loài bớt trùng nhau.
A. 4.                     B. 2.                     C. 1.                     D. 3.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Sai. Ánh sáng là nhân tố quyết định đến sự phân tầng này.
II. Đúng.
III. Sai. Sự phân tầng thảm thực vật đã kéo theo sự phân tầng của các loài động vật.
IV. Đúng. Sự phân tầng sinh vật giúp cho các ổ sinh thái của các loài bớt trùng nhau, giảm cạnh tranh và khai thác nguồn sống tốt hơn.
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!