Số phát biểu sai khi nói về quá trình điều hòa hoạt động gen ở SVNS và SVNT là:

Đã giải269 lượt xem

Số phát biểu sai khi nói về quá trình điều hòa hoạt động gen ở SVNS và SVNT là:
1. Có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của cơ thể.
2. Điều hòa hoạt động gen ở SVNT đơn giản hơn SVNS.
3. Ở SVNT chỉ xảy ra ở 1 cấp độ là phiên mã.
4. Ở SVNS chủ yếu xảy ra ở cấp độ phiên mã.
5. Các gen thuộc Operon ở SVNS được phân bố cách nhau.
6. SVNT có rất nhiều gen nên quá trình điều hòa hoạt động gen phức tạp hơn SVNS.
A. 1                       B. 2                       C. 3                       D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Đúng.

2. Sai. Điều hoà hoạt động gen ở SVNT phức tạp hơn SVNS.

3. Sai. Ở SVNT diễn ra ở nhiều cấp độ.

4. Đúng.

5. Sai. Các gen nằm liền kề nhau.

6. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!