Số phát biểu sai khi nói về quá trình điều hòa hoạt động gen ở SVNS và SVNT là:

Đã giải249 lượt xem

Số phát biểu sai khi nói về quá trình điều hòa hoạt động gen ở SVNS và SVNT là:
1. Có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của cơ thể.
2. Điều hòa hoạt động gen ở SVNT đơn giản hơn SVNS.
3. Ở SVNT chỉ xảy ra ở 1 cấp độ là phiên mã.
4. Ở SVNS chủ yếu xảy ra ở cấp độ phiên mã.
5. Các gen thuộc Operon ở SVNS được phân bố cách nhau.
6. SVNT có rất nhiều gen nên quá trình điều hòa hoạt động gen phức tạp hơn SVNS.
A. 1                       B. 2                       C. 3                       D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Đúng.

2. Sai. Điều hoà hoạt động gen ở SVNT phức tạp hơn SVNS.

3. Sai. Ở SVNT diễn ra ở nhiều cấp độ.

4. Đúng.

5. Sai. Các gen nằm liền kề nhau.

6. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!