Số nhận định nào sau đây đối với sự đột biến của gen là sai?

Đã giải227 lượt xem

Số nhận định nào sau đây đối với sự đột biến của gen là sai?

(1). Mọi tế bào của cơ thể bị đột biến ở giai đoạn tiền phôi đều chứa gen đột biến

(2). Đột biến gen ở vi khuẩn xuất hiện ngay trong đời cá thể bị đột biến

(3). Đột biến tế bào xoma luôn tạo ra thể khảm

(4). Đột biến giao tử có khả năng thụ tinh cao

A. 3                             B. 2                             C. 1                             D. 4

đăng bình luận mới

[…]                           C. 3                             D. 4Câu 15 (Xem giải). Số nhận định nào sau đây đối với sự đột biến của gen là sai?(1). Mọi […]

(1). Sai. Đột biến tiền phôi vẫn có tế bào không chứa gen đột biến.

(2). Đúng. Do gen ở vi khuẩn chỉ có 1 alen.

(3). Sai. Nếu đột biến gen trong nhân và đột biến lặn thì có thể không biểu hiện ra.

(4). Sai. Đột biến gen có thể không làm thay đổi khả năng thụ tinh.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!