Số liên kết hidro giữa hai mạch đơn của một phân tử ADN bằng $8.10^5$, phân tử ADN này có số cặp Nu loại G-X nhiều hơn gấp 2 lần số cặp A-T

Đã giải426 lượt xem

Số liên kết hidro giữa hai mạch đơn của một phân tử ADN bằng $8.10^5$, phân tử ADN này có số cặp Nu loại G-X nhiều hơn gấp 2 lần số cặp A-T. Số lượng Nu từng loại của phân tử ADN này là:
A. $A = T = 2.10^5$; $G = X = 10^5$.                                       B. $A = T = 3.10^5$ ; $G = X = 2.10^5$.
C. $A = T = 20.10^4$ ; $G = X = 4.10^5$.                                       D. $A = T = 10^5$; $G = X = 2.10^5$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $H=2A+3G=8.10^5$ và $G=2A$

$\Rightarrow 8A=8.10^5$

$\Rightarrow A=T=10^5$ và $G=X=2.10^5$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!