Số liên kết hidro giữa hai mạch đơn của một phân tử ADN bằng $8.10^5$, phân tử ADN này có số cặp Nu loại G-X nhiều hơn gấp 2 lần số cặp A-T

Đã giải425 lượt xem

Số liên kết hidro giữa hai mạch đơn của một phân tử ADN bằng $8.10^5$, phân tử ADN này có số cặp Nu loại G-X nhiều hơn gấp 2 lần số cặp A-T. Số lượng Nu từng loại của phân tử ADN này là:
A. $A = T = 2.10^5$; $G = X = 10^5$.                                       B. $A = T = 3.10^5$ ; $G = X = 2.10^5$.
C. $A = T = 20.10^4$ ; $G = X = 4.10^5$.                                       D. $A = T = 10^5$; $G = X = 2.10^5$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $H=2A+3G=8.10^5$ và $G=2A$

$\Rightarrow 8A=8.10^5$

$\Rightarrow A=T=10^5$ và $G=X=2.10^5$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!