Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của 2 bệnh $M$ và $N$ ở người; mỗi bệnh đều do alen lặn quy định

Đã giải154 lượt xem

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của 2 bệnh $M$ và $N$ ở người; mỗi bệnh đều do alen lặn quy định. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và liên kết hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến, người số 5 không mang alen bệnh $M$, người số 6 mang cả hai loại alen gây bệnh $M$ và $N$.

Phân tích phả hệ trên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có thể xác định được tối đa kiểu gen của $10$ người.

II. Tất cả các con của cặp $10-11$ đều bị một trong hai bệnh trên.

III. Xác suất sinh con thứ 3 không bị bệnh của cặp $8-9$ là $50\%$.

IV. Hai cặp vợ chồng ở thế hệ thứ hai đều có thể sinh con bị cả hai bệnh.

A. 1.                 B. 2.                  C. 3.                  D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Bố số 9 không bị bệnh M sinh con gái 12 bị bệnh M $\Rightarrow$ Gen quy định 2 bệnh này nằm trên NST thường

Người số 1 bị cả 2 bệnh nên có kiểu gen $\dfrac{\underline{mn}}{\rm{mn}}$. Người số 7 có kiểu gen $\dfrac{\underline{mN}}{\rm{mn}}$

Người số 8 có kiểu gen $\dfrac{\underline{MN}}{\rm{mn}}$. Người số 2 có kiểu gen $\dfrac{\underline{MN}}{\rm{mN}}$

Người số 9 có kiểu gen $\dfrac{\underline{Mn}}{\rm{mN}}$. Người số 12 có kiểu gen $\dfrac{\underline{mN}}{\rm{mn}}$

Người số 13 có kiểu gen $\dfrac{\underline{Mn}}{\rm{mn}}$. Người số 3 có kiểu gen $\dfrac{\underline{mN}}{\rm{mn}}$

Người số 4 có kiểu gen $\dfrac{\underline{Mn}}{\rm{-n}}$. Người số 10 có kiểu gen $\dfrac{\underline{Mn}}{\rm{mn}}$

Người số 5 có kiểu gen $\dfrac{\underline{Mn}}{\rm{Mn}}$. Người số 6 có kiểu gen $\dfrac{\underline{MN}}{\rm{mn}}$ hoặc $\dfrac{\underline{Mn}}{\rm{mN}}$

Người số 11 có kiểu gen $\dfrac{\underline{MN}}{\rm{Mn}}$ hoặc $\dfrac{\underline{Mn}}{\rm{mN}}$

I. Đúng. Xác định được kiểu gen của tối đa 10 người (trừ người 4, 6, 11).

II. Sai. Cặp $10-11$: $\dfrac{\underline{Mn}}{\rm{mn}} \times \dfrac{\underline{MN}}{\rm{mn}}$ hoặc $\dfrac{\underline{Mn}}{\rm{mn}} \times \dfrac{\underline{Mn}}{\rm{mN}}$ có thể sinh con không bị bệnh.

III. Đúng. Cặp $8-9$: $\dfrac{\underline{MN}}{\rm{mn}} \times \dfrac{\underline{Mn}}{\rm{mN}}$ sinh con không bị bệnh với xác suất $=50\%$.

IV. Sai. Cặp $8-9$ không thể sinh con bị cả 2 bệnh.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!