Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền ở người. Biết rằng mỗi bệnh do một gen có 2 alen quy định và người số 8 chỉ mang alen bệnh B.

Đã giải232 lượt xem

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền ở người. Biết rằng mỗi bệnh do một gen có 2 alen quy định và người số 8 chỉ mang alen bệnh B.

(Người 17 là người cuối cùng ở dấu hình thoi)

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là chưa đúng?

(1) Xác định được chính xác kiểu gen của 7 người.

(2) Hai bệnh này chắc chắn di truyền phân li độc lập với nhau.

(3) Xác suất để người 17 bị cả 2 bệnh là $\dfrac{1}{81}$.

(4) Xác suất để người 17 là con gái mang alen bệnh là $\dfrac{7}{15}$.

A. 1.                 B. 4.                  C. 3.                  D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

– Xét bệnh A:

Cặp $7-8$ không bị bệnh A sinh con trai 12 bị bệnh A và người 8 không mang alen bệnh A nên gen quy định bệnh A là gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST X

Người số 2, 10, 12 có kiểu gen $X^aY$

Người số 4, 5, 8, 11, 13 có kiểu gen $X^AY$

Người số 15 có kiểu gen $X^aX^a$

Người số 6, 7, 9, 14, 16, 3 có kiểu gen $X^AX^a$

– Xét bệnh B:

Cặp $1-2$ không bị bệnh B sinh con gái số 6 bị bệnh B nên bệnh B do gen lặn nằm trên NST thường quy định
Người số 6, 15 có kiểu gen $bb$

Người số 1, 2, 8, 9, 10 có kiểu gen $Bb$

(1). Sai. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 6 người: 2, 6, 8, 9, 10, 15.

(2). Đúng. Hai bệnh này chắc chắn di truyền phân li độc lập với nhau.

Cặp $7-8:$ $\left(\dfrac{1}{3}BB:\dfrac{2}{3}Bb\right)X^AX^a\times BbX^AY$

Người số 13 có kiểu gen $\left(\dfrac{2}{5}BB:\dfrac{3}{5}Bb\right)X^AY$

Cặp $9-10:$ $BbX^AX^a\times BbX^aY$

Người số 14 có kiểu gen $\left(\dfrac{1}{3}BB:\dfrac{2}{3}Bb\right)X^AX^a$

(3). Sai. Xác suất để người 17 bị cả 2 bệnh là $\dfrac{1}{2}$ $\times \dfrac{3}{5}$ $\times \dfrac{1}{3}$ $\times \dfrac{1}{4}$ $=\dfrac{1}{40}$.

(4). Sai. Xác suất để người 17 là con gái mang alen bệnh là $\dfrac{1}{2}-\dfrac{7}{15}\times \dfrac{1}{4}$ $=\dfrac{23}{60}$.

Chọn đáp án C

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!