Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền ở người. Biết rằng mỗi bệnh do một gen có 2 alen quy định và người số 8 chỉ mang alen bệnh B.

Đã giải229 lượt xem

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền ở người. Biết rằng mỗi bệnh do một gen có 2 alen quy định và người số 8 chỉ mang alen bệnh B.

(Người 17 là người cuối cùng ở dấu hình thoi)

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là chưa đúng?

(1) Xác định được chính xác kiểu gen của 7 người.

(2) Hai bệnh này chắc chắn di truyền phân li độc lập với nhau.

(3) Xác suất để người 17 bị cả 2 bệnh là $\dfrac{1}{81}$.

(4) Xác suất để người 17 là con gái mang alen bệnh là $\dfrac{7}{15}$.

A. 1.                 B. 4.                  C. 3.                  D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

– Xét bệnh A:

Cặp $7-8$ không bị bệnh A sinh con trai 12 bị bệnh A và người 8 không mang alen bệnh A nên gen quy định bệnh A là gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST X

Người số 2, 10, 12 có kiểu gen $X^aY$

Người số 4, 5, 8, 11, 13 có kiểu gen $X^AY$

Người số 15 có kiểu gen $X^aX^a$

Người số 6, 7, 9, 14, 16, 3 có kiểu gen $X^AX^a$

– Xét bệnh B:

Cặp $1-2$ không bị bệnh B sinh con gái số 6 bị bệnh B nên bệnh B do gen lặn nằm trên NST thường quy định
Người số 6, 15 có kiểu gen $bb$

Người số 1, 2, 8, 9, 10 có kiểu gen $Bb$

(1). Sai. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 6 người: 2, 6, 8, 9, 10, 15.

(2). Đúng. Hai bệnh này chắc chắn di truyền phân li độc lập với nhau.

Cặp $7-8:$ $\left(\dfrac{1}{3}BB:\dfrac{2}{3}Bb\right)X^AX^a\times BbX^AY$

Người số 13 có kiểu gen $\left(\dfrac{2}{5}BB:\dfrac{3}{5}Bb\right)X^AY$

Cặp $9-10:$ $BbX^AX^a\times BbX^aY$

Người số 14 có kiểu gen $\left(\dfrac{1}{3}BB:\dfrac{2}{3}Bb\right)X^AX^a$

(3). Sai. Xác suất để người 17 bị cả 2 bệnh là $\dfrac{1}{2}$ $\times \dfrac{3}{5}$ $\times \dfrac{1}{3}$ $\times \dfrac{1}{4}$ $=\dfrac{1}{40}$.

(4). Sai. Xác suất để người 17 là con gái mang alen bệnh là $\dfrac{1}{2}-\dfrac{7}{15}\times \dfrac{1}{4}$ $=\dfrac{23}{60}$.

Chọn đáp án C

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!