Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ đã xảy ra hoán vị gen

Đã giải44 lượt xem

Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo ra, tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tỉ lệ % của 2 loại giao tử nào sau đây?
A. $\underline{AB}$ và $\underline{aB}$.                            B. $\underline{Ab}$ và $\underline{ab}$.                            C. $\underline{Ab}$ và $\underline{aB}$.                            D. $\underline{AB}$ và $\underline{ab}$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cơ thể có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$

Tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tỉ lệ % của giao tử $\underline{AB}$ và $\underline{ab}$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!