Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ đã xảy ra hoán vị gen

Đã giải40 lượt xem

Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo ra, tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tỉ lệ % của 2 loại giao tử nào sau đây?
A. $\underline{AB}$ và $\underline{aB}$.                            B. $\underline{Ab}$ và $\underline{ab}$.                            C. $\underline{Ab}$ và $\underline{aB}$.                            D. $\underline{AB}$ và $\underline{ab}$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cơ thể có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$

Tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tỉ lệ % của giao tử $\underline{AB}$ và $\underline{ab}$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!