Phát biểu về quá trình nhân đôi ADN, trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng?

Đã giải321 lượt xem

Phát biểu về quá trình nhân đôi ADN, trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng?
1. Nhân đôi ADN chỉ diễn ra ở pha nhân đôi (pha S) thuộc kì trung gian.
2. Có 5 loại bazơ nitơ tham gia cấu tạo nên các đơn phân là nguyên liệu cho quá trình nhân đôi.
3. Các gen trên cùng một NST có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã thường khác nhau.
4. ARN polimerase liên kết vào vùng điều hòa của gen và khởi động quá trình phiên mã.
5. Các gen mã hóa cho sản phẩm cuối cùng là protein thì sẽ phiên mã ra mARN.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Sai. Quá trình nhân đôi ADN ở tế bào chất có thể không diễn ra vào pha S.

2. Đúng. Đó là A, U, T, G, X.

3. Đúng.

4. Sai. ARN pol liên kết vào vùng khởi động.

5. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!